خانه / نمونه دولتی (برگه 10)

نمونه دولتی

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تربت جام 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تربت جام 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تربت جام 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تربت جام 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عجب شیر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عجب شیر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عجب شیر 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عجب شیر 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اسفراین 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اسفراین 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اسفراین 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اسفراین 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی ...

متن کامل »

کارت آزمون نمونه دولتی 96

کارت آزمون نمونه دولتی 96

کارت آزمون نمونه دولتی 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت آزمون نمونه دولتی 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 طبق روال هر ساله مدارس نمونه دولتی از طریق برگزاری آزمون ورودی جهت پذیرش دانش آموزان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان مریوان 96 – 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان مریوان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان مریوان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هرساله شاهد ثبت نام بسیاری از دانش ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان رزن 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان رزن 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان رزن 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان رزن 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آن دسته از دانش آموزان پایه ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هریس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هریس 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هریس 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هریس 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سوسنگرد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سوسنگرد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سوسنگرد 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سوسنگرد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان امیدیه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان امیدیه 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان امیدیه 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان امیدیه 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شازند 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شازند 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شازند 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شازند 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نحوه ...

متن کامل »