خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 5)

رتبه و تراز قبولی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی هرمزگان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی گلستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی گلستان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی گلستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی گلستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی فارس 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی فارس 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی فارس 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی فارس 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کاشان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کاشان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کاشان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کاشان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 آگاهی از ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی البرز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی البرز 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی البرز 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی البرز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی اصفهان 95 - 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته اتاق ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمان 95 - 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته اتاق ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تبریز 95 - 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی سمنان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی سمنان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری سمنان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی سمنان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی ...

متن کامل »