خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 20)

رتبه و تراز قبولی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی لرستان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری لرستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در خصوص رشته مامایی به ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی زنجان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی زنجان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری زنجان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای بسیار ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی بابل 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی بابل 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری بابل 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای بسیار ...

متن کامل »

حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی بندر عباس 95 – 96

حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی بندر عباس 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری بندر عباس 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره حداقل درصد و آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی بندر عباس 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اگر شما ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی ارومیه 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی ارومیه 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری ارومیه  95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  رشته مامایی از زیر گروه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی خراسان شمالی 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی خراسان شمالی 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری خراسان شمالی 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته مامایی در چندین ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی همدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی همدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری همدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه قبولی و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری همدان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اهمیت ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی اراک 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی اراک 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری اراک 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای بسیار ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی زاهدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی زاهدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری زاهدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای بسیار ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی قزوین 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی قزوین 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری قزوین 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اگر خواستار قبولی در رشته ...

متن کامل »