خانه / انتخاب رشته / نمونه کارنامه / کارنامه کنکور سراسری 94 (برگه 3)

کارنامه کنکور سراسری 94

نمونه کارنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه

نمونه کارنامه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه مدیریت بازرگانی – دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »

نمونه کارنامه حقوق دانشگاه های سراسری کشور

نمونه کارنامه حقوق -دانشگاه تبریز -روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه حقوق -دانشگاه فردوسی-تهران-روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه حقوق -دانشگاه تهران-تهران-روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال ...

متن کامل »

نمونه کارنامه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه و شبانه

نمونه کارنامه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه و شبانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه و شبانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »

نمونه کارنامه حقوق دانشگاه شهيد بهشتی تهران روزانه

نمونه کارنامه حقوق دانشگاه شهيد بهشتی تهران روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه حقوق دانشگاه شهيد بهشتی تهران روزانه گروه آزمایشی : انسانی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه

نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه

نمونه کارنامه مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه

نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500 نمونه کارنامه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شريف تهران روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

متن کامل »