خانه / انتخاب رشته / نمونه کارنامه / کارنامه کنکور سراسری 94 (برگه 2)

کارنامه کنکور سراسری 94

نمونه کارنامه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

نمونه کارنامهپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه رشته : تجربي رتبه در منطقه : 266 رتبه کشوری : 696 منطقه 2 سال 94   نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 6 64% عربي 8 78.7% معارف 10 100% زبان 9 88.9% زمين شناسي 1 0% رياضيات 7 65.6% زيست ...

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

نمونه کارنامه مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1956 رتبه کشوری : 5699 منطقه 2   نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 2 22.7% عربي 4 42.7% معارف 8 76% زبان 7 74.7% رياضيات 2 21.9% فيزيك 6 64.5% شيمي 3 31.5%

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

نمونه کارنامه مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه   رشته : رياضي رتبه در منطقه : 628 رتبه کشوری : 1932 منطقه 2 – سال 94   نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 6 61.4% عربي 6 56% معارف 9 86.7% زبان 5 53.4% رياضيات 5 48.5% فيزيك 5 ...

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسی کامپیوتر -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-روزانه

نمره کل : ۹۱۵۴ رتبه کشوری : ۲۹۶۱ رتبه کل درسهمیه : ۱۰۰۹ استان بومی : قم درصدها زبان و ادبیات فارسی : ۲۴ زبان عربی : ۶۱.۴ فرهنگ و معارف اسلامی : ۷۷.۴ زبان خارجي : ۷۷.۴ رياضيات : ۴۲.۸ فیزیک : ۶۵.۲ شیمی : ۴۱ سوابق تحصیلی دين ...

متن کامل »

نمونه کارنامه فیزیک -دانشگاه تهران-روزانه

نمره کل : ۹۱۶۲ رتبه کشوری : ۲۹۳۵ رتبه کل درسهمیه : ۱۰۰۱ استان بومی : کرمان درصدها زبان و ادبیات فارسی : ۴۲.۷ زبان عربی : ۸۹.۴ فرهنگ و معارف اسلامی : ۱۰۰ زبان خارجي : ۷۳.۴ رياضيات : ۴۲.۶ فیزیک : ۶۰ شیمی : ۹.۶ سوابق تحصیلی دين ...

متن کامل »

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500   اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394 : اطلاعات ثبت نامي و آزموني سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده ...

متن کامل »

نمونه کارنامه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

نمونه کارنامه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500   اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394 : اطلاعات ثبت نامي و آزموني سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده ...

متن کامل »

نمونه کارنامه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

نمونه کارنامه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500   اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394 : اطلاعات ثبت نامي و آزموني سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده ...

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسي برق -دانشگاه های برتر کشور-روزانه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 500-1000 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت-تهران-روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 500-1000 مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت-تهران-روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 ...

متن کامل »

نمونه کارنامه مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

نمونه کارنامه مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 500-1000 نمونه کارنامه مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه گروه آزمایشی : ریاضی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 500-1000 نمونه کارنامه مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه گروه ...

متن کامل »