خانه / دکتری و کارشناسی ارشد / مدارک کارشناسی مورد پذیرش برای ورود به مقطع ارشد وزارت بهداشت

مدارک کارشناسی مورد پذیرش برای ورود به مقطع ارشد وزارت بهداشت

رشته های امتحانی و مدارک کارشناسی مرتبط برای ورود به مقطع ارشد

3

برای کسب اطلاعات بیش تر درباره شرایط پذیرش دانشگاه و رشته ها با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

بارها این سوال برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی پیش آمده است که آیا با این {…} رشته کارشناسی، می توانم در این {…} رشته ادامه تحصیل دهم؟ و یا اینکه، برای این رشته ارشد چه تحصیلاتی در مقطع کارشناسی لازم است؟

ما برآن شدیم که به شما بگوییم که برای ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی به چه تحصیلاتی نیاز دارید…

لیست کامل رشته های مرتبط کارشناسی برای ورود به مقطع ارشد وزارت بهداشت را طبق آخرین اطلاعیه در این پست مشاهده می کنید.

رشته امتحانی ارشد به رنگ سبز، و رشته های کارشناسی مورد پذیرش به رنگ مشکی آورده شده است.

آموزش پزشكي:

اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاه هـا و دانشـكده هـاي علـوم پزشـكي سراسـر كشـور، اعضـاي هيئــت علمــي گــروه هــاي علــوم پزشــكي دانشــگاه آزاد اسالمي (باپرداخت شهريه)، دارنـدگان مـدرك كارشناسـي ارشد رشته هاي علـوم پزشـكي، دارنـدگان مـدرك دكتـراي عمــومي پزشــكي ،داروســازي و دندانپزشــكي، دكتــراي تخصصــي بــاليني و فــوق تخصصــي بــاليني، كارشناســي تمامي رشته هاي علوم پزشكي، رشته هاي علوم تربيتـي – مديريت و برنامه ريزي آموزشي، علوم تربيتي – تكنولـوژي آموزشي

بينائي سنجي:

كارشناسي بينائي سنجي

اپيدميولوژي:

كليه كارشناسي هاي علـوم پزشـكي، كارشناسـي انگـل شناسي، اداره امور بيمارستانها، و دكتراي عمومي گـروه پزشكي * و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

بهداشت روان:

كارشناسي روانشناسي (كليه گرايشها)

اقتصاد بهداشت:

كارشناسي در يكي از رشته هاي گـروه پزشـكي، اقتصـادع علـــوم اقتصـــادي، مديريت، مـــديريت خـــدمات بهداشـــتي درمــاني، حســابداري، جامعــه شناســي، علوم اجتمــاعي، مهندســي پزشــكي، دكتــراي عمــومي گــروه پزشــكي* و دكتــــراي حرفــــه اي دامپزشــــكي، مهندســــي صــــنايع، كارشناسي و كارشناسي ارشد(داروسازي خارج از كشور)

روانشناسي باليني:

كارشناســي كليــه رشــته هــاي روانشناســي، مشــاوره و راهنمايي

آموزش بهداشت:

كارشناســــي بهداشــــت عمــــومي، علــــوم اجتمــــاعي، روانشناسي، علوم تربيتي، پرسـتاري، مامـائي، بهداشـت محـيط، بهداشـت حرفـه اي، مـديريت خـدمات بهداشـتي درماني، هوشبري، اتاق عمـل، فنـاوري اطلاعـات سـلامت (مدارك پزشكي)

اتاق عمل:

كارشناســـي در رشـــته هـــاي اتـــاق عمـــل، پرســـتاري و هوشبري

آمار زيستي:

كليه كارشناسي هـاي علـوم پزشـكي، كارشناسـي آمـار، رياضي، علوم كامپيوتري، دكتري عمـومي گـروه پزشـكي *و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

اعضاي مصنوعي و وسایل کمکی:

كارشناسي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

ارگونومي:

دانــش آموختگــان دكتــري عمــومي پزشــكي، كارشناســي رشـته هـاي بهداشـت حرفـه اي، كاردرمـاني، فيزيـوتراپي، ارتوپـــدي فنـــي، مهندســـي صـــنايع، مهندســـي فنـــاوري اطلاعـات، طراحـي صـنعتي، مـديريت صـنعتي، مهندسـي مكانيــك، مهندســي تكنولــوژي طراحــي و نقشــه كشــي صنعتي، روانشناسي، ايمنـي صـنعتي، فيزيـك، مهندسـي پزشكي، پرستاري، هوشبري، اتاق عمل

اكولوژي انساني:

كارشناســي در يكــي از رشــته هــاي اكولــوژي انســاني، جغرافيا (بـا گـرايش انسـاني)، بهداشـت عمـومي، زيسـت شناسي (همه گرايشها)، محيط زيست، بهداشت محيط، بهداشت خانواده و جمعيت، بهداشـت حرفـه اي، مامـايي، پرستاري و يـا دارا بـودن مـدرك دكتـري عمـومي ( پزشـكي، داروسازي و دندانپزشـكي)، دكتـري حرفـه اي دامپزشـكي مورد تائيد وزارت بهداشت، و يا وزارت علوم،

انفورماتيك پزشكي:

كليــه كارشناســي هــاي رشــته هــاي علــوم پزشــكي ، رشتههای رياضـي (كليـه گرايشـها) عمهندسـي كـامپيوتر ، علــــوم كامپيوتر،مهندســــي پزشكي، مهندســــي بــــرق الكترونيك، مهندسي فنـآوري اطلاعـات، علوم آزمايشـگاهي دامپزشـكي، دكتراي عمـومي پزشـكي و دكتـراي عمـومي دندانپزشكي

ارزيابي فناوري سلامت(HTA):

مــدرك كارشناســي در كليــه رشــته هــاي مصــوب وزارت بهداشــت، كارشناســي فنــي و مهندســي وزارت علــوم تحقيقات و فناوري، دكتري عمـومي پزشـكي ، داروسـازي يا دكتري حرفه اي دامپزشكي

بهداشت و ايمني مواد غذايي:

دارنـــدگان مـــدرك دكتـــري پزشـــكي عمومي، داروســـازي، دامپزشــكي و دكتــراي حرفــه اي علــوم آزمايشــگاهي و يــا كارشناســي در يكــي از رشــته هــاي علــوم تغذيــه، علــوم و صنايع غذايي(گرايش كنترل كيفي و بهداشتي)، بهداشـت محــــيط، بهداشــــت عمــــومي، ميكروبيولــــوژي، علــــوم آزمايشـــگاهي، مهندســـي كشـــاورزي(گـــرايش صـــنايع غذايي)، مهندسي شـيمي(گـرايش شـيمي موادغـذايي)، بهداشت مواد غذايي با منشـا دامي، بهداشـت و بازرسـي گوشت

برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي1 :

دكتـراي عمـومي پزشـكي، دكتـراي عمـومي داروسـازي، دكتراي عمومي دندانپزشكي، كارشناسي يـا كارشناسـي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي، كارشناسـي مـديريت و برنامــــه ريزي آموزشــــي، كارشناســــي ارشــــد رشــــته برنامه ريزي مديريت آموزشي و محيط زيسـت، كارشناسـي ارشد رشته مـديريت آموزشـي، كارشناسـي ارشـد رشـته برنامه ريزي آموزشـي، كارشناسـي ارشـد رشـته تحقيقـات آموزشي

تاريخ علوم پزشكي:

مدرك كارشناسي در كليه رشته هـاي مقطـع كارشناسـي مصــوب و مــورد تاييــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فن آوری تصویر برداری پزشکی:

مدرك كارشناسي در رشته هاي فيزيـك (كليـه گرايشـها)، تكنولــوژي پرتوشناســي، تكنولــوژي پزشــكي هســته اي، تكنولـــوژي پرتودرمـــاني، مهندســـي پزشـــكي (گـــرايش بيوالكتريك)، مهندسي هسته اي

تكنولوژي گردش خون:

كارشناسي رشته هاي پرستاري، هوشبري و اتاق عمل

برای رشته تكنولوژي گردش خون، داشتن حداقل 2 سال سابقه کار بالينی با مدرك كارشناسي در عرصه هاي باليني الزامي ميباشد.

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين:

كارشناسي بهداشت محـيط ، علـوم آزمايشـگاهي ، انگـل شناسي پزشكي ، حشره شناسي پزشـكي و مبـارزه بـا نــاقلين ، زيســت شناســي(كليــه گرايشــها)، دفــع آفــات كشاورزي ، گياه پزشكي، علوم زيستي ، حفاظـت گياهـان ،بهداشت عمومي، مديريت تلفيق آفات

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي:

كارشناســي تكنولــوژي پرتوشناســي، زيســت شناســي ســلولي و مولكــولي، تكنولــوژي پرتودرمــاني، تكنولــوژي پزشكي هسته اي، ژنتيـك ، بيوفيزيـك ، فيزيـك، مهندسـي هسته اي (با گرايش پرتوپزشكي)

رفاه اجتماعي:

كارشناسي كليه رشته ها

سلامت و رسانه:

دانش آموختگان دكتراي حرفه اي در رشـته هـاي پزشـكي عمــومي، داروســازي عمــومي دندانپزشــكي عمــومي ، دامپزشكي ، علوم آزمايشگاهي و دانش آموختگان مقـاطع كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پزشكي

سلامت سالمندي:

كارشناســـي پرســـتاري، مامـــايي، آمـــوزش بهداشـــت، بهداشـت عمـومي، مـديريت توانبخشـي، مـديريت خـدمات بهداشــتي ودرماني، روانشناســي بــاليني، علــوم تغذيــه، مـددكاري اجتمـاعي، شـنوايي سـنجي، بينـايي سـنجي، فيزيوتراپي، گفتاردرماني وكاردرماني

شنوائي شناسي:

كارشناسي شنوايي شناسي

علوم تشريحي:

كارشناســي علــوم تشــريحي، بافــت شناســي، زيســت شناسي (كليـه گرايشـها)، فيزيـوتراپي ، ارتوپـدي فنـي ، كاردرماني ، گفتاردرماني، راديولوژي، شـنوايي شناسـي، پرستاري، مامايي، بينايي سنجي، هوشـبري، اتـاق عمل، علوم آزمايشگاهي

علوم و صنايع غذائي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي) :

كارشناسي علوم و صـنايع غـذايي(گرايشـهاي مختلـف)، مهندســي كشــاورزي (گــرايش علــوم و صــنايع غــذائي)، شيمي و مهندسي شيمي (صنايع غـذائي) عداروسـازي و دكتــراي داروســازي، دامپزشــكي، علــوم تغذيــه، تغذيــه( صـــنايع غـــذائي)، صـــنايع غـــذايي (گـــرايش هـــاي فنـــي مهندســـي و تغذيـــه)، تكنولـــوژي شـــير و فـــراورده هـــاي لبني، مهندسـي تكنولـوژي آرد، تكنولـوژي صـنايع مهندسـي روغن خوراكي، گوشت و فراورده هاي گوشـتي، بهداشـت موادغذايي با منشا دامي

فيزيك پزشكي:

كارشناســــي فيزيــــك، بيوفيزيــــك، فيزيــــك مهندســــي، پرتودرمــــاني (راديــــوتراپي)، تكنولــــوژي پرتوشناســــي (راديولــوژي)، بينــايي ســنجي، فيزيــوتراپي، اعضــاي مصــنوعي و وســايل كمكــي، مهندســي پزشــكي، علــوم آزمايشگاهي ، مهندسي هسته اي (گـرايش پرتوپزشـكي و راكتور)، تكنولوژي پزشكي هسته اي

فيزيولوژي:

كارشناسي فيزيولوژي، زيست شناسي (كليه گرايشـها)، جانورشناســي، پرســتاري، فيزيــوتراپي، مامــايي، علــوم آزمايشـگاهي، علـوم دارويـي، فارمـاكولوژي، بيوشـيمي، علوم تشريحي، گفتـار درمـاني، بينايي سـنجي، شـنوايي شناســـي، بهداشـــت عمـــومي، بهداشـــت حرفـــه اي و هوشبري، اتاق عمل

فيزيوتراپي:

كارشناسي فيزيوتراپي تـذكر: معلوليـت در انـدام فوقـاني بـه هرشـكل و معلوليـت دراندام تحتـاني بـه گونـه اي كـه اسـتقلال فـردي را مختـل نمايد و همچنين نقص كامل يك چشم يا يك گوش و يا لكنـت شديدمانع ازپذيرش دانشجو دراين رشته خواهد بود.

فيزيوتراپي ورزشي:

كارشناسي فيزيوتراپي

فناوري اطلاعات سلامت:

كليه كارشناسي هاي علوم پزشـكي، كارشناسـي رشـته هاي علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر (نرم افزار و سـخت افزار)

كاردرماني:

كارشناسي كاردرماني

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي:

كارشناسي كليه رشته ها

گفتار درماني:

كارشناسي گفتار درماني

مديريت خدمات بهداشتي درماني:

كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مديريت با گرايشهاي مختلف، اداره امور بيمارستانها، مديريت، حقوق، علوم اجتماعي، حسابداري، علوم اقتصادي

مددكاري اجتماعي:

كارشناسي مددكاري اجتماعي، كليه گرايش هاي خدمات اجتماعي، علوم اجتماعي (گرايش خدمات اجتماعي)، تعاون و رفاه اجتماعي، پژوهشگري

مديريت توانبخشي:

كارشناسي اندامهاي مصنوعي و وسايل كمكي، فيزيوتراپي، كاردرماني، شنوايي شناسي، گفتاردرماني، بينايي سنجي، مددكاري اجتماعي، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، مديريت امداد درسوانح، كودكان استثنايي، بهداشت عمومي، پرستاري، علوم تربيتي، امداد ونجات، دكتراي عمومي پزشكي

مهندسي پزشكي (زيست مواد):

كارشناسي فني و مهندسي، علوم پايه، گروههاي پزشكي و پيراپزشكي، دكتراي حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي

مهندسي پزشكي (بيوالكتريك):

كارشناسي فني و مهندسي، علوم پايه، گروههاي پزشكي و پيراپزشكي، دكتراي حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، مهندسي مديريت اجرايي

مهندسي بهداشت حرفه اي:

كارشناســي بهداشــت حرفــه اي ، بهداشــت محيط، ايمنــي صنعتي، مهندسي(صنايع,مكانيك وشيمي)،فيزيك، شيمي

مديريت سلامت ،ايمني و محيط زيست (HSE):

كارشناســـي رشـــته هـــاي مهندســـي بهداشـــت حرفـــه اي، مهندسي بهداشت محيط، مهندسي تكنولوژي ايمني، مهندسي صنايع (گرايش ايمني)

ميكروب شناسي موادغذايي:

كارشناسي ميكـروب شناسـي ععلـوم آزمايشـگاهي، علوم تغذيـــه، علوم وصـــنايع غـــذايي، بيوشـــيمي، زيســـت شناسي(گرايش هاي ميكروبيولوژي، بيوشـيمي، ژنتيـك)، بهداشــت و بازرســي گوشــت، بهداشــت مــواد غــذايي، دكتراي عمومي پزشكي، داروسازي، دامپزشكي

نانوتكنولوژي پزشكي:

كليــه كارشناســي هــاي علــوم پزشــكي و كارشناســي مهندسـي پليمـر، مهندسـي شـيمي (كليـه گرايشـها)، مهندســـي مـــواد ،كليـــه گرايشـــها، مهندســـي بـــرق، بيوالكتريك، فيزيـك (محـض و كـاربردي)، شـيمي (محـض و كاربردي)، زيسـت شناسـي (كليـه گرايشـها)، مهندسـي صـنايع شـيميايي، مهندسـي پزشـكي، مهندسـي صـنايع غذايي، مهندسي كشاورزي ، داروسازي، دارنـدگان مـدارك دكتــري عمــومي پزشــكي، داروســازي و دندانپزشــكي و دكتــري حرفــه اي علــوم آزمايشــگاهي، دكتــري پيوســته زيست فناوري( بيوتكنولوژي )

بيوشيمي باليني:

كارشناســي بيوشــيمي، ويــروس شناســي، ايمنــي شناســي پزشـــكي، شـــيمي، علـــوم آزمايشـــگاهي، علـــوم تغذيـــه ، داروسازي، زيسـت شناسـي (كليـه گرايشـها)، علـوم داروئـي، علوم و صنايع غذائي، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، بهداشـت و بازرسي گوشت، بهداشت موادغذايي

زيست فن آوري پزشكي:

كليــه كارشناســي هــاي علــوم پزشكي، كارشناســي زيســت شناســي (كليــه گرايشــها)، بيوتكنولــوژي، مهندســي زيســت فنــاوري كشــاورزي، علــوم آزمايشــگاهي، علوم آزمايشــگاهي دامپزشكي، علوم تجربي، دكتري عمومي پزشـكي، داروسـازي و دامپزشكي، كارشناسي وكارشناسي ارشـد (داروسـازي خـارج از كشور)

ژنتيك انساني:

كارشناســي زيســت شناســي(كليــه گرايشــها)، بيوتكنولــوژي گــرايش صـــنعتي، ويروس شناســـي، انگل شناســـي پزشـــكي، ژنتيك، بيوشــيمي، ايمني شناســي، ميكروب شناســي، تغذيــه، علـوم آزمايشـگاهي، مامـائي، دكتراي عمـومي گـروه پزشـكي*، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتر حرفه اي دامپزشكي

ايمني شناسي:

كارشناسي ايمنـي شناسـي، انگـل شناسـي پزشـكي، بـــاكتري شناســـي، بيوشـــيمي، بيوتكنولـــوژي، زيســـت شناســـي (بـــا گـــرايش جـــانوري، ســـلولي و ملكـــولي، ميكروبيولوژي، عمومي و يا ژنتيـك)، ميكروبيولـوژي، علـوم آزمايشگاهي، فيزيولوژي، ويروس شناسي

خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي):

كارشناســي علــوم آزمايشــگاهي، ايمنــي شناســي، زيسـت شناسـي (كليـه گرايشـها)، ويـروس شناسـي، ميكروب شناسـي پزشـكي، بيوشـيمي، ژنتيـك، زيسـت پزشكی (Biomedical Science)

قارچ شناسي پزشكي:

علـــوم آزمايشـــگاهي پزشـــكي، زيســـت شناســـي (گرايشـــهاي ميكـــروب شناسي، سلولي مولكولي و جانوري)، ميكروبيولوژي

ميكروب شناسي:

كارشناســي ميكــروب شناســي، بيوشــيمي، زيســت شناســي (كليــه گرايشها)، علوم آزمايشگاهي، ايمني شناسي، ويروس شناسي، انگـل شناسي پزشكي، علـوم آزمايشـگاهي دامپزشـكي، دكتـراي عمـومي گـروه پزشــكي * ، دكتــراي حرفــه اي علــوم آزمايشــگاهي و دكتــراي حرفــه اي دامپزشكي

ويروس شناسي پزشكي:

كارشناسي ميكروب شناسي، انگـل شناسـي پزشـكي، حشـره شناسـي پزشـــكي، زيســـت شناســـي (كليـــه گرايشـــها)، علـــوم آزمايشـــگاهي، بيوشـيمي، ايمنـي شناسـي، علــوم آزمايشـگاهي دامپزشـكي، دكتــراي عمـومي گـروه پزشـكي *، دكتـراي حرفـه اي علـوم آزمايشـگاهي و دكتـراي حرفه اي دامپزشكي

انگل شناسي:

كارشناسي انگل شناسـي، حشـره شناسـي پزشـكي، ايمنـي شناسـي پزشـكي، ميكـروب شناسـي، علـوم آزمايشـگاهي، زيسـت شناسـي ( بـا گــرايش جــانوري ، عمــومي، ســلولي و مولكــولي، ميكروبيولــوژي)، علــوم آزمايشگاهي دامپزشكي

روان پرستاری:                      کارشناسی پرستاری

پرستاری جراحي – داخلي:    کارشناسی پرستاری

پرستاری سلامت جامعه:       کارشناسی پرستاری

پرستاری کودکان:                   کارشناسی پرستاری

پرستاری نظامی:                   کارشناسی پرستاری

پرستاري توانبخشی:             کارشناسی پرستاری

پرستاري سالمندی:               کارشناسی پرستاری

پرستاري اورژانس:                كارشناسي پرستاري، فوريت هاي پزشكي

پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان:   كارشناسي پرستاري، هوشبري، اتاق عمل

پرستاري مراقبت هاي ويژه:              كارشناسي پرستاري، هوشبري، اتاق عمل

علوم تغذيه:

كارشناسي علوم و صنايع غذايي، مهندسي علـوم و صـنايع غـذايي، علـوم تغذيـه، بهداشت موادغذايي (كليه گرايش ها)،مهندسي كشاورزي گرايش صـنايع غـذايي، مهندسي كشاورزي علوم دامي (دامپـروري)، زيسـت شناسـي (گيـاهي ،جـانوريع عمــوميع ســلولي مولكــولي، دريــا)، شیلات و آبزيــان، دبيــري زيســت شناســي (بـاگرايش زيسـت شناسـي عمـومي )، پرسـتاري، مامـايي، بهداشـت عمـومي، فيزيولوژي، علـوم آزمايشـگاهي، بيوشـيمي، ميكـروب شناسـي، رژيـم شناسـي، هوشبري، اتـاق عمـل، بهداشـت محـيط، بهداشـت و بازرسـي گوشـت، مهندسـي توليدات دامي، اقتصاد تغذيه، زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي

علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه:

كارشناسي علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايي (كليه گرايشها)، علوم آزمايشـگاهي، زيست شناسي عمومي، بهداشت عمومي، زيست شناسي گرايش ميكروبيولوژي

علوم بهداشتي در تغذيه:

كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي : علوم تغذيـه، رژيـم شناسـي، صـنايع غـذايي، بهداشــت عمــومي، مامــايي ، پرســتاري، داروســازي، هوشــبري، اتــاق عمــل، بهداشــت محــيط، بهداشــت موادغــذايي (كليــه گــرايش هــا)، كارشناســي علــوم پزشكي(science medical in BS) ايـن رشـته در خـارج از ايـران وجـود دارد، زيسـت شناســي (جــانوري، ســلولي مولكــولي، ميكروبيولــوژيع گيــاهي)، مهندســي كشاورزي (صنايع غذايي و دامپروري)، مهندسي كشاورزي صـنايع غـذايي (آبزيـان)، مهندسي منابع طبيعي، بهداشت مواد غـذايي بـا منشـادامي، مهندسـي توليـدات دامي، بهداشت و بازرسي گوشت، دكتري حرفه اي دامپزشكي، زيست شناسـي گرايش ميكروبيولوژي

مامايي:

پرستار ماما، كارشناسي مامائی

مشاوره در مامایی:

كارشناسي مامایی

سم شناسي محيط:

كارشناســي مهندســي بهداشــت محــيط، مهندســي بهداشــت حرفه اي، مهندسي محيط زيست، (كليه گرايشها)، علوم محيط زيست (كليه گرايشها)، حشره شناسـي (گرايشـهاي عمـومي، پزشكي و كشاورزي)، كشاورزي – دفـع آفـات، شـيمي محـض، شيمي كاربردي ، زيست شناسي گرايش هاي عمومي و سلولي مولكولي، علوم آزمايشگاهي، گياه پزشكي، سم شناسي

مديريت پسماند:

كارشناســي مهندســي بهداشــت محــيط، مهندســي محــيط زيست، مهندسـي عمـران (كليـه گرايشـها)، مهندسـي مكانيـك (كليه گرايشها)، مهندسي شيمي (كليه گرايشها)

مهندسي بهداشت محيط:

كارشناسـي بهداشـت محـيط، بهداشـت حرفـه اي، بهداشـت عمــومي، شــيمي، مهندســي شــيمي، مكانيــك، آبيــاري، مهندسي عمـران، فيزيـك، محـيط زيسـتع خـاك شناسـيع آب شناسيع مهندسي صنايع، مهندسي شيلات، زمين شناسـي، مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)، زيست شناسي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، علـوم تجربـي، (كارشناسـي در رشـته هـاي مختلف بهداشت، علوم و علوم مهندسي)

رشته كارشناسي ارشد علوم داروهاي پرتوزا:

كارشناسي در رشته هاي : شيمي گرايش ( شيمي دارويــي، شــيمي محــض، شــيمي كــاربردي) زيســت شناسي سلولي و ملكولي ، تكنولوژي پرتوشناسـي، تكنولـــوژي پرتودرمـــاني، مهندســـي پرتوپزشـــكي ، تكنولـوژي پزشـكي هسـته اي، علـوم آزمايشـگاهي، مهندسي هسته اي، فيزيك (گرايش هسته اي)

رشته كارشناسي ارشد شيمي دارويي:

كارشناسي در رشته هاي: داروسازي ، كليـه گـرايش هــاي شــيمي، دبيــري شــيمي ، شــيمي محــض و كاربردي، بيوشيمي و علوم آزمايشگاهي

رشته كارشناسي ارشد كنترل مواد خوراكي و آشاميدني:

كارشناســـي در رشـــته هـــاي : شـــيمي محـــض و كاربردي، زيست شناسـي(تمـام گـرايش هـا) علـوم آزمايشگاهي ، تغذيه، بيوشيمي، ايمونولوژي، صـنايع غذايي( گـرايش كنتـرل كيفـي و بهداشـتي) ميكـروب شناسي، دكتري عمومي داروسـازي ، دكتـراي حرفـه اي دامپزشكي

رشته كارشناسي ارشد سم شناسي:

كارشناسي در رشته هاي: حشره شناسي پزشـكي و مبـارزه بـا نـاقلين، شـيمي، داروشناسـي، ميكـروب شناسي، علـوم آزمايشـگاهي، علـوم بيولـوژي (كليـه گرايشها)- بيوشيمي، شيمي مواد غذايي، بهداشـت عمومي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، تغذيـه، گياه پزشكي، علوم صنايع غذايي، فيزيولـوژي، ايمنـي شناسـي، پرسـتاري، سـم شناسـي، داروشناسـي، بيهوشــي، ميكروبيولــوژي، زيســت شناســي، علــوم دارويـي، ويـروس شناسـي، انگـل شناسـي، گياهـان دارويي، بهداشت و بازرسي گوشت، دكتري عمـومي پزشـكي، دكتـر عمـومي داروسـازي، دكتـري عمـومي دامپزشكي

رشته كارشناسي ارشد تركيبات طبيعي و دارويي دريايي:

دكتــراي عمــومي داروســازي، كارشناســي در رشــته هاي شيمي (تمام گرايش هـا)، علـوم آزمايشـگاهي، علــوم تغذيــه، زيســت شناســي(تمــام گــرايش هــا) ، بيولوژي دريا، مهندسي منابع طبيعي محـيط زيسـت و شيلات

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 95 - 96

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی عمران 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 95 – 96 با مشاوران مرکزسبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق ...