خانه / اخبار انتخاب رشته / رشته ها وشهرهای مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

رشته ها وشهرهای مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

رشته ها وشهرهای مقطع دکتری تخصصی

 مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی سبز تدریس
مشاوره دهنده امور تحصیلی ، اموزشی ،کنکورو انتخاب رشته
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد 9099071647
تماس از 8 صبح تا 12 شب
حتی در روزهای تعطیل

عنوان و سال دفترچه ْآزمون

محل

رشته

مقطع

نظام آموزشي

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

597 – مركز آموزش بين المللي قشم

20815 – حقوق بين الملل عمومي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

597 – مركز آموزش بين المللي قشم

21247 – مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

20101 – زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

20603 – برنامه ريزي درسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

20628 – فلسفه تعليم و تربيت

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

20807 – حقوق خصوصي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

20914 – علوم اقتصادي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

30318 – شيمي گرايش شيمي كاربردي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

30319 – شيمي گرايش شيمي تجزيه

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

30320 – شيمي گرايش شيمي معدني

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

30321 – شيمي گرايش شيمي فيزيك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

30322 – شيمي گرايش شيمي آلي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

40101 – مهندسي برق- الكترونيك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

40402 – مهندسي عمران -آب

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

40457 – مهندسي عمران-خاك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

40471 – مهندسي عمران – سازه

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

121 – واحد اراك

50209 – حشره شناسي كشاورزي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

20312 – آموزش زبان انگليسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

20603 – برنامه ريزي درسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

20628 – فلسفه تعليم و تربيت

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

20914 – علوم اقتصادي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

50217 – خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

175 – واحد اصفهان – خوراسگان

50218 – خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

146 – واحد بوشهر

20101 – زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

170 – واحد تاكستان

50208 – زراعت

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

102 – واحد تبريز

20101 – زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

102 – واحد تبريز

20312 – آموزش زبان انگليسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

102 – واحد تبريز

20807 – حقوق خصوصي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

102 – واحد تبريز

50208 – زراعت

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30318 – شيمي گرايش شيمي كاربردي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30322 – شيمي گرايش شيمي آلي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30405 – زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30407 – زمين شناسي – پترولوژي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30408 – زمين شناسي – تكتونيك

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30416 – زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30417 – زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

157 – واحد تهران شمال

30536 – زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20101 – زبان وادبيات فارسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20205 – زبان و ادبيات عرب

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20311 – زبان وادبيات انگليسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20327 – ادبيات فرانسه

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20405 – الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20505 – جامعه شناسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20534 – جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20535 – جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20536 – جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

آزمون دكتري تخصصي سال 1390

101 – واحد تهران مركزي

20537 – جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي

دكتراي تخصصي

تمام وقت

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

ثبت نام کارشناسی(ناپيوسته)دانشگاه علمی کاربردی95

ثبت نام کارشناسی(ناپيوسته)دانشگاه علمی کاربردی95

ثبت نام کارشناسی (ناپيوسته) و دوره مهندسی فناوری دانشگاه جامع  علمی کاربردی 95 مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی سبز تدریس مشاوره دهنده تخصصی در زمینه های تحصیلی در تمامی مقاطع تماس از طریق تلفن ...