خانه / آخرین اخبار / شرایط تحصیل در کشور آلمان از ابتدا تا درجات عالی

شرایط تحصیل در کشور آلمان از ابتدا تا درجات عالی

شرایط تحصیل در کشور آلمان از ابتدا تا درجات عالی

‌‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهی

‌  كودكان‌ از 3 سالگي‌ وارد مهد كودك‌(Kindergarten)  مي‌شوند كه‌ آموزش‌ قبل‌ از دبستان‌ است. آموزش‌ رسمي‌ نيز از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود. آموزش‌ ابتدايي‌ در مدارس‌Grundschule  ، 4سال‌ است. در اين‌ مدت‌ كودكان‌ با محيط، نحوه‌ آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا مي‌شوند و خواندن‌ و نوشتن‌ را همراه‌ دروس‌ ابتدايي‌ مي‌آموزند. سپس‌ دوره‌اي‌ 6 ساله‌ را با برنامه‌هاي‌ جديد آموزشي‌ شروع‌ مي‌كنند. تحصيل‌ در مدارس‌Gymnasium   وRealschule  وHauptschule ادامه‌ مي‌يابد. در پايان‌ اين‌ دوره، دانش‌آموزان‌ بعد از 9 سال، مدرك‌Hauptschulabschluss يا بعد از 10 سال‌ مدرك‌Realschulabschluss   مي‌گيرند.سپس‌ در دو گروه‌ وارد مرحله‌ پاياني‌ دوران‌ دبيرستان‌ مي‌شوند. يگ‌ گروه‌ براي‌ گذراندن‌ دوره‌هاي‌ كارآموزي‌ وارد مدارس‌ فني‌ مي‌شوند و با گذراندن‌Fachoberschule   وBerufsfachschule  ديپلم‌ فني‌ Fachhochschulreifeمي‌گيرند سپس‌ وارد بازار كار يا مدارس‌ عالي‌ فني‌ مي‌شوند. گروه‌ دوم‌ در دبيرستان‌هاي‌Gymnasiale Oberstufe  با گرايش‌هاي‌ گوناگون‌ ادامه‌ تحصيل‌ مي‌دهند كه‌ پس‌ از 13 سال، ديپلم‌ عمومي‌ دبيرستان‌(Allgemenine Hochschulreife)  ياAbitur  مي‌گيرند كه‌ مي‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند.

 

 ‌‌تحصيلات‌ دانشگاهی

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در آلمان‌ در دانشگاه‌ها، مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌هاي‌ عالي‌ آموزش‌ هنر، مدارس‌ عالي‌ فني، و غيره‌ امكان‌پذير است.شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مدارس‌ عالي‌ فني‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستاني‌ سيزده‌ ساله‌(Abitur)  است. دارندگان‌ ديپلم‌هاي‌ دبيرستاني‌ 12 ساله‌ خارج‌ از كشور آلمان‌ پس‌ از گذراندن‌ آزمون‌ تشخيص‌ علمي(Feststellungsprüfung)، به‌ تقاضاي‌ داوطلب، يا پس‌ از طي‌ دوره‌هاي‌ يك‌ ساله‌Studienkolleg  در كالج‌هاي‌ مقدماتي، مي‌توانند به‌ دانشگاه‌ راه‌ يابند. انتخاب‌ رشته‌ دانشگاهي‌ نيز بر اساس‌ نوع‌ تحصيل‌ در اين‌ كالج‌ها و نمرات‌ اخذ شده‌ صورت‌ مي‌گيرد. البته‌ در دانشگاه‌ امكان‌ تغيير رشته‌ ميسر است. شرط‌ ورود به‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌Fachhochschule (FH)   براي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ در نظام‌ آموزشي‌ آلمان‌ تحصيل‌ كرده‌اند داشتن‌ گواهينامه‌ پايان‌ تحصيلات‌ 12 ساله‌ ديپلم‌Fachhochschulreife))است.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌ شامل‌ دو دوره‌ پايه‌ و اصلي‌ است. دوره‌ پايهُّ(Diplom – Vorprüfung) حداقل‌ 4 نيم‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و دوره‌ اصلي‌ حداقل‌ 4 نيم‌ سال‌ براي‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌ و حداقل‌ 8 نيم‌ سال‌ براي‌ دانشگاه‌ها مي‌باشد.

دانشگاه‌ها در آلمان‌ مستقل‌ هستند و بودجه‌ كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ دولتي‌ هستند از طرف‌ مسئولان‌ ايالتي‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ آلمان‌ تأمين‌ مي‌شود.

 

دوره هاي تحصيلي در دانشگاه 

  1. Diplom – Vorprürung يا: Zwischenprüfung  شامل‌ حداقل‌ 4 نيم‌ سال‌ تحصيلات‌ پايه‌ كه‌ فقط‌ منجر به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ بعدي‌ دانشگاهي‌ است‌ و مجوزي‌ براي‌ بازار كار محسوب‌ نمي‌شود. اين‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ عملي‌ و نظري‌ است؛ البته‌ دروس‌ اجباري‌ بايد حداقل‌ 20 ساعت‌ در هفته‌ باشد

‌  : Diplom Ing.I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ing. (FH).2اين مدارك‌ در مدارس‌ عالي‌ فني‌(FH)   يا مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌(GH)   اعطا مي‌شوند.دوره‌ اصلي‌ حداقل‌ شامل‌ 4 نيم‌ سال‌ (شش‌ ماهه) است‌ كه‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌ پايه‌  (Diplom – Vorprürung) و يك‌ دوره‌ كارآموزي‌ آغاز مي‌شود. در پايان، دانشجو پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ را نيز ارايه‌ مي‌دهد.

: Diplom Ing. II (GH) – Diplom – Diplom Ing – Magister Artium  .3دوره‌هاي‌ پيوسته‌ حداقل‌ 12 نيم‌ سال‌ )با احتساب‌ دوره‌ پايه (طول‌ مي‌كشد. اين‌ دوره‌ها در دانشگاه‌ها گذرانده‌ مي‌شوند كه‌ با امتحانات‌ نهايي‌ و پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ همراه‌ است.

‌Doktor (Dr.) Doktor Ingenieur (Dr.Ing.) .4 : برای‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معدل‌ خوب‌ مورد نياز است. كساني‌ كه‌ مدارك‌ كارشناسي‌ ارشد را خارج‌ از كشور آلمان‌ گرفته‌اند، اغلب‌ دروس‌ جبراني‌ و امتحاناتي‌ مي‌گذرانند. سپس‌ يكي‌ از استادان‌ به‌ دانشجو پيشنهاد پژوهش‌ مي‌دهد يا پيشنهاد دانشجو را بررسي‌ مي‌كند.بعد از موافقت‌ اجازه‌ شروع‌ پژوهش‌ به‌ دانشجو داده‌ مي‌شود. دوره‌ دكترا در آلمان‌ فقط‌ پژوهشي‌ است‌ و سه‌ تا پنج‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد. نوشتن‌ پايان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ و سپس‌ انتشار پايان‌ نامه‌ دكترا، همچنين‌ امتحانات‌ شفاهي‌ از دروس‌ اصلي‌ مربوط‌ به‌ پژوهش، مراحل‌ پاياني‌ اين‌ دوره‌ است.

 

‌‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصیلی

‌.1 مدارك‌ُّDiplom – Vorprüfung  وُّZwischenprüfung ، با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، “كارداني” ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 2مدارك‌ Diplom Ingenieur I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ingenieur (FH) صادره‌ از كليه‌ مدارس‌ عالي‌ فني‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ كه‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌(I)  مي‌شود، “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 3مدارك‌‌Diplom Ingenieur II (GH)-Diplom-Diplom Ingenieur-Magister Artium (MA)  صادره‌ از كليه‌ دانشگاه‌ها، مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و دانشگاه‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ هنر كه‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌(II)  مي‌شود”كارشناسي‌ ارشد پيوسته” ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4مدارک Doktor Ingenieur (Dr. Ing.)   وDoktor (Dr.)   با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، “دكترا” ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ آلمان‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ اين‌ كشور در زمان‌ شروع‌ تحصيلات‌ تأييد شده، در سطح‌ دوره‌ مورد تأييد ارزشيابي‌ مي‌شود.

 

 ‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در كشور آلمان 

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ کشور  آلمان

1- Technische Hochschule Achen

2-Universität Augsburg

3- Universität Bamberg

4- Universität Bayreuth

5- Freie Universität Berlin

6- Humboldt – Universität Berlin

7- Technische Universität Berlin

8- Universität Bielefeld

9- Universität Bochum

10- Universität Bonn

11- Technische Universität  Braunschweig

12- Universität Bremen

13- Technische Universität Chemnitz – Zwickau

14- Technische Universität Clausthal

15- Technische Hochschule Darmstadt

16- Universität Dortmund

17- Technische Universität Dresden

18- Universität – Gesamthochschule Duisburg

19- Universität Erlangen – Nürnberg

20- Universität  Frankfurt

21- Technische Universität Bergakademie Freiberg

22- Universität  Feriburg

23- Universität Giessen

24- Universität  Göttingen

25- Universität Greifswald

26- Universität Halle – Wittenberg

27- Universität Hamburg

28- Universität Hannover

29- Universität Heidelberg

30- Universität Jena

31- Universität  Kaiserslautern

32- Universität Karlsruhe

33- Universität – Gesamthochschule Kassel

34- Universität Kiel

35- Universität Köln

36- Universität  Leipzig

37- Universität  Mainz

38- Universität Mannheim

39- Universität Marburg

40- Technische Universität München

41- Universität München

42- Universität Münster

43- Universität Osnabrück

44- Universität Potsdam

45- Universität Regensburg

46- Universität Rostock

47- Universität Saarbrücken

48- Universität – Gesamthochschule Siegen

49- Universität Stuttgart

50- Universität Trier

51- Universität Tübingen

52- Universität Würzburg

  

‌ب(  دانشگاه‌ها، مراكز آموزش‌ عالي‌ و مدارس‌ عالي‌ فني‌ دولتي‌ كه‌ مورد تأييد دولت‌ آلمان‌ هستند.

 

 

 

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای آلمان

 

مدارك شرايط ارزشيابي
Diplom – Vorprüfung Zwischenprüfung حداقل 4 نيم سال تحصيلي بعد از ديپلم دبيرستان  

كارداني

 

Diplom Ingenieur (FH) Diplom (FH) Diplom Ingenieur I (GH) حداقل 8 نيم سال تحصيلي بعد از ديپلم دبيرستان  

كارشناسي

 

Diplom,

 Diplom Ingnieur Diplom Ingenieur  II(GH) Magister Artium (MA)

حداقل 12 نيم سال تحصيلي با احتساب دوره پايه، همراه با پايان‌نامه و داشتن ديپلم دبيرستان كارشناسي ارشد پيوسته

 

Doktor (Dr)

Doktor Ingenieur (Dr.Ing)

3 تا 5 سال تحصيل دكترا

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه معرفی شرایط دانشگاه ها با مرکز مشاوره سبزتدریس تماس بگیرید.

منبع : ایران کالج

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

تاثیر-معدل-در-کنکور-97

میزان تاثیر معدل در کنکور 97

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره میزان تاثیر معدل در کنکور 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 آگاهی ...