خانه / انتخاب رشته / نمونه کارنامه / کارنامه کنکور سراسری 94 / نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

 

اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني
سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
منطقه 1 انگليسي اسلام 76 زن
کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
1606 93 11 علوم تجربي 19/86 —-
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
دو هشت خراسان رضوي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
بهيار کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير خير بلي

:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي

پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي بهياران مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
مجاز غيرمجاز مجاز مجاز*** غيرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي
مجاز غيرمجاز مجاز  مجاز*** —- مجاز مجاز زبانهاي خارجي

 

:شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم تجربي
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
 25%  25%  25%  25%  25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
176 221 120 178 208 رتبه در سهميه بين 75159 نفر 2
445 573 357 465 526 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين452136 نفر 3
10360 10312 9999 10452 10619 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي

نمره درس عنوان درس رديف
76/0 زبان و ادبيات فارسي 1
73/4 زبان عربي 2
92/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
90/3 زبان خارجي 4
9/4 زمين شناسي 5
42/3 رياضيات 6
62/0 زيست شناسي 7
40/0 فيزيك 8
61/0 شيمي 9

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم تجربي

رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
547 34287 216 10619
: شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي زبانهاي خارجي
چهار سه دو يک رتبه و نمره کل / زير گروه رديف
  25%   11/96%   11/96%   11/96% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
630 786 813 516 رتبه در سهميه بين 26083 نفر 2
1342 1718 1747 911   رتبه کشوري (بدون سهميه) بين93874 نفر 3
9101 6286 6286 9309 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي زبانهاي خارجي

نمره درس عنوان درس ترتيب
41/4 زبان و ادبيات فارسي 1
86/7 زبان عربي 2
90/7 فرهنگ و معارف اسلامي 3
84/0 زبان خارجي 4
68/1 زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني 5

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي زبانهاي خارجي

ماکزيمم نمره کل زير گروه ها رتبه کل در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه)
9309 669 13411 1308

 

 

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

 

اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني
سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
منطقه 1 انگليسي اسلام 76 زن
کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
1604 93 11 علوم تجربي 19/84 —-
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
دو هشت خراسان رضوي خراسان جنوبي – بيرجند – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
بهيار کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير خير خير

:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي

پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي بهياران مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
مجاز غيرمجاز مجاز** مجاز*** غيرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي
:شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم تجربي
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
 25%  25%  25%  25%  25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
493 501 1166 378 317 رتبه در سهميه بين 75159 نفر 2
1328 1365 3570 974 818 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين452136 نفر 3
9840 9872 8896 10091 10397 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي

نمره درس عنوان درس رديف
58/7 زبان و ادبيات فارسي 1
68/0 زبان عربي 2
84/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
72/3 زبان خارجي 4
-1/3 زمين شناسي 5
42/3 رياضيات 6
56/7 زيست شناسي 7
44/5 فيزيك 8
71/5 شيمي 9

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم تجربي

رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
848 34287 329 10397

 

نمونه کارنامه پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه

گروه آزمایشی : تجربی – منطقه 1 – آزمون سال 94 – محدوده رتبه 1-500

 

 

اعلام نتايج اوليه کنکور سراسري سال 1394
: اطلاعات ثبت نامي و آزموني
سهميه زبان خارجي دين سال تولد شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره پرونده
منطقه 1 انگليسي اسلام 75 مرد
کد منطقه اخذ ديپلم کد دانش آموزي سال اخذ ديپلم کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي ديپلم معلوليت
1604 93 11 علوم تجربي 19/73 —-
قطب بومي ناحيه بومي استان بومي محل تولد محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي
دو هشت خراسان رضوي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي خراسان رضوي – مشهد – مركزي
:اعلام علاقه مندي بر اساس تقاضانامه
بهيار کارمندي آموزگار غير انتفاعي ، پيام نور
خير خير خير خير

 

:وضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي مختلف هر يک از گروههاي آزمايشي

پذيرش رشته هاي صرفا براساس سوابق تحصيلي پذيرش رشته هاي با آزمون(پذيرش بر اساس آزمون و سوابق تحصيلي) گروه آزمايشي شماره داوطلبي
تمامي دوره ها ويژه فرهنگيان رشته هاي پيام نور و غيرانتفاعي دانشگاه فرهنگيان (مراکز تربيت معلم سابق ) و دانشگاه شهيد رجايي بهياران مجازي و پرديس خودگردان و مازاد دوره هاي روزانه و نوبت دوم
مجاز غيرمجاز مجاز** مجاز*** غيرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي

 

 

:شماره داوطلب وضعيت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زير گروه ، گروه آزمايشي : علوم تجربي
پنج چهار سه دو يک رتبه و نمره کل /زيرگروه رديف
 25%  25%  25%  25%  25% ميزان تاثير سوابق تحصيلي 1
384 357 668 370 320 رتبه در سهميه بين 75159 نفر 2
1014 928 2002 949 824 رتبه کشوري (بدون سهميه) بين452136 نفر 3
9961 10057 9191 10106 10393 نمره کل نهايي 4

نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي

نمره درس عنوان درس رديف
45/4 زبان و ادبيات فارسي 1
78/7 زبان عربي 2
76/0 فرهنگ و معارف اسلامي 3
88/9 زبان خارجي 4
0/0 زمين شناسي 5
46/7 رياضيات 6
62/7 زيست شناسي 7
71/2 فيزيك 8
54/3 شيمي 9

رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم تجربي

رتبه کشوري (بدون اعمال سهميه) آخرين رتبه مجاز در سهميه ( دوره هاي روزانه ونوبت دوم ) رتبه کل در سهميه ماکزيمم نمره کل زير گروه ها
855 34287 333 10393

 

 تمامی کارنامه ها بر اساس آمارهای سایت سازمان سنجش می باشد

– نمونه کارنامه پزشکی- نمونه کارنامه پزشکی دانشگاه ازاد- نمونه کارنامه پزشکی ازاد- نمونه کارنامه پزشکی سراسری- نمونه کارنامه پزشکی آزاد تهران- نمونه کارنامه تجربی- نمونه کارنامه تجربی سراسری- نمونه کارنامه تجربی کنکور- نمونه کارنامه کنکور سراسری تجربی- نمونه کارنامه پزشکی 94- رتبه قبولی ارشد برق- رتبه قبولی ارشد عمران- رتبه قبولی داروسازی- رتبه قبولی پرستاری- رتبه قبولی در دانشگاه بین الملل- رتبه قبولی دانشگاه تهران- رتبه قبولی فیزیوتراپی- رتبه قبولی در پزشکی- رتبه قبولی در دانشگاه آزاد پزشکی- رتبه قبولی ارشد عمران 91- رتبه قبولی پزشکی- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه تهران- رتبه قبولی پزشکی بین الملل- رتبه قبولی پزشکی آزاد- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شیراز- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی- رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ایران- رتبه قبولی پزشکی 94- رتبه های لازم برای قبولی در رشته های تجربی- رتبه ی لازم برای رشته های تجربی- رتبه ی لازم برای قبولی در رشته های تجربی- رتبه های لازم برای رشته های تجربی- رتبه لازم برای رشته تجربی- رتبه لازم برای روانشناسی در رشته تجربی- رتبه لازم برای قبولی در رشته تجربی- رتبه لازم برای روانشناسی بالینی تجربی- رتبه لازم برای قبولی رشته تجربی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارنامه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2

کارنامه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 مرکز مشاوره تحصيلي تلفني سبز تدريس مشاوره دهنده در امور تحصيلي ، انتخاب رشته ،کنکور تماس از 8 صبح تا 12 شب – حتي ...