خانه / دکتری و کارشناسی ارشد / نمونه کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد (رشته مدیریت)

نمونه کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد (رشته مدیریت)

نمونه کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد (رشته مدیریت)

نمونه کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد– سال 1391- گرایشهای مختلف رشته مدیریت

توضیح: نمرات درج شده در کلیه کارنامه ها از 20 می باشد

کارنامه گرایشهای مختلف رشته مدیریت دولتی سال 1391

گرایش و واحد انتخابی مدیریت دولتی- واحد علوم و تحقیقات مدیریت دولتی- واحد علوم و تحقیقات مدیریت دولتی- واحد علوم و تحقیقات مدیریت دولتی- واحد علوم و تحقیقات مدیریت دولتی- واحد علوم و تحقیقات مدیریت دولتی-واحد علوم و تحقیقات مدیریت منابع انسانی – واحد قزوین مدیریت منابع انسانی – واحد قزوین مدیریت منابع انسانی – واحد قزوین رفتار سازمانی – واحد کرمان  مدیریت تطبیقی و توسعه – واحد کرمان
تئوریهای سازمان ومدیریت دولتی 2.5 3 0 1 1 0 2 0 2 2.5 5
رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی دولتی 11.25 9 6.25 12.5 6.5 2.75 6.5 8.5 2.5 6.5 4
اقتصادومالیه عمومی 6.5 6.5 6 4 8.5 2 6 7.5 4.5 10.5 9
آماروروش تحقیق 4 5 0 1.5 1 0 2.5 1.5 1.5 4 0
تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 9.5 1 0 1.5 1.75 0 0 7 1 1.25 3.5
مدیریت تطبیقی وتوسعه 13 5 1 1 1 0 3 4 5.5 4.5 4
زبان تخصصی انگلیسی 8 0 10 0 0 0 8 0 2 0 0
نمره کتبی 7.57 4.05 3.59 3.32 2.6 0.68 4.48 3.78 2.53 3.72 3.30
رتبه کتبی 1 35 50 64 119 362 18 39 101 4 7
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 4.06 4.06 4.06 4.06 3.91 (س بسیج) 4.06 4.23 4.23 4.23 3.72 3.61
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 34 34 34 34 39 (س بسیج) 34 23 23 23 4 4
نمره مصاحبه 18.03 16.39 16.21
نمره کل 10.19 7.46 6.84
رتبه کل 1 17 4
نمره کل آخرین فرد 6.96 7.68 7.68 7.68 7.16
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 32 14 14 14 2
نتیجه دعوت به مصاحبه-قبول واحد علوم و تحقیقات مردود مردود مردود مردود مردود دعوت به مصاحبه- مردود مردود مردود دعوت به مصاحبه- مردود مردود

 

کارنامه رشته مدیریت صنعتی سال 1391

واحد انتخابی مدیریت صنعتی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت صنعتی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت صنعتی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت صنعتی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت صنعتی علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
تئوریهای سازمان و مدیریت 3 6.5 9 0 0.5 2
رفتار سازمانی 10.5 5.5 3.5 0.5 0.5 2.5
مدیریت تولید و عملیات 8 10.5 7 6 3 7
اقتصاد 11.5 7 6 0 1.75 2
آماروروش تحقیق 2 0 0.5 0 1.5 2
تئوری تصمیم گیری وتحقیق درعملیات 2 10 0 0 0 3
مدیریت استراتژیک صنعتی 2 7 4 1 1 1
زبان تخصصی انگلیسی 14 11.5 9.5 4.5 8.5 2
نمره کتبی 6.25 7.38 4.72 1.69 2.52 2.78
رتبه کتبی 4 1 13 177 110 84
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 13 13 13 13 13 13
نمره مصاحبه 17.81 12.25 2.81
نمره کل 9.14 8.60 4.24
رتبه کل 1 3 13
نمره کل آخرین فرد 5.26 5.26 5.26 5.26
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 10 10 10 10
نتیجه دعوت به مصاحبه-قبول واحد علوم و تحقیقات دعوت به مصاحبه-قبول واحد علوم و تحقیقات دعوت به مصاحبه-مردود مردود مردود مردود

 

کارنامه رشته مدیریت بازرگانی سال 1391

واحد انتخابی مدیریت بازاریابی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت بازاریابی – واحد علوم و تحقیقات مدیریت بازاریابی – واحد تهران مرکزی
تئوریهای سازمان و مدیریت 0.75 0.5 1.5
رفتارسازمانی 4.5 0 0
مدیریت بازاریابی 4.10 1.5 1.7
اقتصاد 4.25 3 0
آمار 1 0.5 0
روش تحقیق 6 4 0
مدیریت استراتژیک 2 0 0
زبان تخصصی انگلیسی 10 2 10
نمره کتبی 4.38 1.56 2.21
رتبه کتبی 25 292 189
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 4.25 4.14 (سهمیه بسیج) 4.25
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 32 40 (سهمیه بسیج) 32
نمره مصاحبه 1.14
نمره کل 3.57
رتبه کل 34
نمره کل آخرین فرد 4.75
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 23
نتیجه دعوت به مصاحبه-مردود مردود مردود

 

کارنامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 1391

واحد انتخابی واحد علوم و تحقیقات
تئوریهای سازمان و مدیریت 6
روش تحقیق و آمار 0
روشهای کمی در مدیریت 0
فناوری اطلاعات 4
زبان تخصصی انگلیسی 7.5
نمره کتبی 3.58
رتبه کتبی 191
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 7.44
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 10
نمره مصاحبه
نمره کل
رتبه کل
نمره کل آخرین فرد
رتبه کل آخرین پذیرفته کل
نتیجه مردود

 

کارنامه رشته مدیریت رسانه ای سال 1391

واحد انتخابی مدیریت – مدیریت رسانه ای – واحد علوم و تحقیقات
تئوریهای مدیریت و رفتارسازمانی 10
نظریه ها و مفاهیم ارتباطات 9
آمار و روش تحقیق 3
زبان تخصصی انگلیسی 5
نمره کتبی 6.80
رتبه کتبی 12
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 7
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 10
نمره مصاحبه
نمره کل
رتبه کل
نمره کل آخرین فرد
رتبه کل آخرین پذیرفته کل
نتیجه مردود

 

کارنامه رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی سال 1391

واحد انتخابی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
تئوریهای سازمان ومدیریت 2
زبان تخصصی انگلیسی 6.5
روش تحقیق 0
فرهنگ و هنر ایران و جهان 4
جامعه شناسی فرهنگی 1
بودجه و برنامه ریزی مالی 5
نمره کتبی 3.19
رتبه کتبی 44
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 4.48
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 17
نمره مصاحبه
نمره کل
رتبه کل
نمره کل آخرین فرد
رتبه کل آخرین پذیرفته کل
نتیجه مردود

 

کارنامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سال 1391

واحد انتخابی واحد علوم و تحقیقات
آمارزیستی 3
تئوریهای مدیریت 8
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی 3
اقتصاد و بهداشت و درمان 9
سازمان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان کشور 3.5
زبان تخصصی انگلیسی 5.25
نمره کتبی 5.35
رتبه کتبی 16
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 5.12
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 18
نمره مصاحبه 3.25
نمره کل 4.83
رتبه کل 18
نمره کل آخرین فرد 7.84
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 10
نتیجه دعوت به مصاحبه-مردود
منبع: مدیر آی آر

براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با مشاوران مرکز سبزتماس حاصل فرماييد
9099071647

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 95 - 96

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل ...