خانه / کنکور و مدارس / جمع بندی کامل ادبیات پیش دانشگاهی 1

جمع بندی کامل ادبیات پیش دانشگاهی 1

جمع بندی کامل ادبیات پیش دانشگاهی 1

زبان و ادبیات پیش دانشگاهی 1 از درس 1 تا 15

درس اول : درآمدی بر تحمیدیه / نی‌نامه

لغت

1- «نفیر» ؛ یعنی … : فریاد و زاری

2- «اشتیاق» به چه معنی است؟ میل قلب به دیدار محبوب

3- «نعت» ؛ یعنی … : ستایش

املاء

4- در عبارت «ادئیه‌ی دینی و مناجات‌های ائمه‌ی اطهار با حمد الهی آغاز
می‌شود» کدام واژه غلط نوشته شده است؟ ادعیّه

تاریخ ادبیات

5- منظومه‌ی «شیرین و فرهاد» اثر کیست؟ وحشی بافقی

6- نمونه‌ی عالی تحمیدیه پیش‌تر از همه در کدام کتاب است؟ شاهنامه‌ی
فردوسی

7- «نی‌نامه» چند بیت از دفتر اول مثنوی است؟ هجده بیت

آرایه‌های ادبی

8- بیت «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» چه
آرایه‌هایی دارد؟ تلمیح، جناس

9- مصراع «همچو نی زهری و تریاقی که دید؟» کدام آرایه را دارد؟ متناقض
نما

10- «آتش» در مصراع «هرکه این آتش ندارد، نیست باد» چه آرایه‌ای را پدید
آورده است؟ استعاره از گرمی و شور عشق

درک مطلب و دانستنی‌های درس

11- مولانا در مثنوی، انسان آگاه را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ نی‌ و
چنگ

12- چه چیزی در نی آواز پدید می‌آورد؟ کشش انسان آگاه به‌سوی پروردگار

13- «دامن از خاک برچیدن» کنایه از چیست؟ دل بریدن از دنیا

14- «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق» ؛ یعنی … : شنونده‌ای دردمند می‌خواهم

15- در مصراع «جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم» بدحالان؛یعنی…: آن‌ها که
سیر و سلوکشان به‌سوی حق کند است.

16- منظور از «ماه» در این مصراع چیست؟ «هرکه جز ماهی، ز آبش سیر شد…»
: عاشق

17- بیت«من به‌ هرجمعیّتی نالان‌شدم / جفت‌ بدحالان‌ و خوش‌حالان ‌شدم»
بیانگر کدام ویژگی «نی» است؟ سازگار بودن

18- مفهوم متن « آن چه در این نی آوازی پدید می آورد،کشش انسان آگاه به
سوی عالم معنا ، به سوی گروردگار، به سوی کلّ و حقیقت هستی است و در حقیقت این نی
عشق را پروردگار می نوازد و فریاد مولانا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه حق
بر او اثر می گذارد»چیست؟ و به چه چیزی اشاره دارد؟به مفهوم «کشش انسان به سوی
عالم معنا » و تاثیر «جذبه حق» برای رسیدن به وصال اشاره دارد.

19- مفهوم بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد
اشتیاق» چیست؟ شاعر خواهان همدمی است سینه سوخته و عاشق تا بتواند درد عشق خود را
برایش بازگو کند .

20- مفهوم بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /پس سخن کوتاه باید والسّلام»
چیست؟ افراد خام ،حال و هوای عارفان و سالکان را در نمی یابند.

21-مفهوم بیت « روزها گر رفت ، گو رو ،باک نیست /تو بمان ،ای آن که چون
تو باک نیست» چیست؟ شاعر گذر زمان را اعتبار نمی نهد،بلکه می خواهد که فقط محبوب
بماند که چون او کسی پاک نیست .

درس دوم : مناجات / نیایش

لغت :

1- «دنائت» ؛ یعنی … : پستی

2- «ملاهی» جمع … است به معنی … : ملهی، آلات لهو

3- «تیه» ؛ یعنی … : بیابان

4- «مظالم» ؛ یعنی … : محل دادخواهی

5- «مناعت» ؛ یعنی … : بلندنظری

6- «پای‌بطلان برعنوان حق‌گذارم»؛ یعنی… :حق‌وحقیقت‌را باطل‌کنم.

7- «ارحم‌الراحمین» ؛ یعنی … : مهربان‌ترین بخشایندگان

8- معنی واژه های
«بیغوله،ملاهی،کتم،تیه،انحطاط»به ترتیب کدام است؟ ویرانه –آلات لهو-پنهان داشتن-بیابان-پست
شدن

9-معنی واژه های «صولت،لجّه،عقار» به ترتیب کدام
است؟تندی-عمیق ترین جای دریا،آب و زمین

املاء :

10- کدام واژه‌ها املای نادرست دارند؟

«بیقوله، جهل و ذلال، خفت و مزلّت» : بیغوله، ضلال، مذلّت

تاریخ ادبیات :

11- مترجم کتاب «صحیفه‌ی سجادیه» کیست؟ جواد فاضل

12- «سنایی غزنوی» در کدام قرن می‌زیست؟ قرن ششم

آرایه‌های ادبی :

13- «تیه گمراهی و ضلالت» کدام آرایه را دارد؟ تشبیه

14- مصراع «حسن تو به دست خویش بیدارم کرد» کدام آرایه را دارد؟ تشخیص

15- «لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید» لب و دندان «مجاز» است از …
: سخن ، کل وجود

16- بیت «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو جستن که
تو در وهم نیایی» کدام آرایه را دارد؟ ترصیع

درک مطلب و دانستنی‌های درس :

17- «مگر» در مصراع «مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی» ؛ یعنی …: امید
است

18- «همه درگاه تو جویم / همه از فضل تو پویم» ؛ یعنی … : تنها در پی
فضل و بخشش تو هستم.

19- «همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی» ؛ یعنی … : همه ی کم و
زیاد شدن‌ها به دست توست.

درس سوم : درآمدی بر ادبیات حماسی –کاوه دادخواه

لغت

1- «حماسه» در لغت به معنای … : دلاوری و شجاعت

2- «ابداع» ؛ یعنی … : آفرینش

3- «مدون» در «داستان‌های‌شفاهی مدون» ؛ یعنی … : جمع‌آوری شده

4- خرق در لغت به معنای ……: پاره کردن

5- «در اساطیر باستان، چهره‌ی انقلابی کاوه‌ی آهنگر بی‌نظیر است.»
اساطیر ؛ یعنی … : افسانه‌ها، جمع اسطوره

6- «خوالیگر» ؛ یعنی … : آشپز، طباخ

7- «زخم درای» کدام معنی را دارد؟ ضربه‌ی پتک

8-معانی واژه های «دژم،دادار،راد،دریوزگی»به ترتیب کدام است؟
خشمگین-آفریننده-جوانمرد-گدایی

املاء

9- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟

(حوضه‌ی‌عاطفی،شاهنامه‌های‌منثور،اصطلاح‌حماسه) : حوزه‌ی‌عاطفی

10- در جمله‌ی «بعضی از معاصران، درباره‌ی داستان ضحّاک تعمّل کرده‌اند.»
کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ تأمّل

تاریخ ادبیات

11- حماسه‌ی«گیل گمش» از کدام نوع حماسه است؟ طبیعی و ملی

12- «ایلیاد و ادیسه» اثر کدام شاعر باستانی است؟ هومر یونانی

13- زمینه‌های‌اصلی‌حماسه‌رانام‌ببرید؟داستانی،قهرمانی،ملی،خرق‌عادت

14- کتاب «چشمه‌ی روشن» اثر کیست؟ دکتر غلامحسین یوسفی

15- نام پدر «فریدون چه بود؟ آبتین

16- اثر «آزاد سرو سیستانی» چه نام دارد؟ اخبار رستم

17- «انه اید» سروده‌ی ویرژیل شاعر روم باستان از کدام نوع حماسه است؟
حماسه‌ی مصنوع

18- «ظفرنامه‌ی حمدالله مستوفی و شهنشاه نامه‌ی ملک‌الشعرای صبا» چه نوع
حماسه‌ای هستند؟ مصنوع

19- کتاب «چشمه ی روشن » از آثار کدام نویسنده است؟ غلامحسین یوسفی

20- شاهنامه مصداق…..محسوب می شود و به طورکلی از……….خالی نیست؟
مصداق کامل حماسه محسوب می شود و به طور کلی از مایه های اسطوره ای و تاریخی خالی
نیست .

آرایه‌های ادبی

21- «سر از بند ضحّاک بیرون کند» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه، سرپیچی و
نافرمانی کند.

22- مصراع «همه‌سوی دوزخ نهادید روی» چه‌آرایه‌ای دارد؟ جناس، سوی، روی

23- در مصراع «ز دیوارها خشت و از بام سنگ» چه آرایه‌ی ادبی را می‌یابید؟
ایهام تناسب، خشت، نیزه‌ی کوچک و توده‌ی فشرده شده از گل که در معنی دوم با سنگ
تناسب دارد.

درک مطلب و دانستنی‌های ادبی

24- فایده‌ی اصلی تقسیم‌بندی آثار ادبی براساس محتوا و حوزه‌ی عاطفی این
است که … : به خوبی می‌توان علل ضعف یا نیرویافتن یکی از انواع را در دوره‌ای
خاص بررسی کرد.

25- تقسیم‌بندی منتقدان اروپایی از آثار ادبی براساس …… بوده است. :
محتوا و حوزه‌ی عاطفی

26- در ادبیات ملل اسلامی تقسیم‌بندی آثار ادبی براساس …… بوده است.
: شکل و قالب

27- آثار ادبی از دیدگاه محتوا و بار عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
چهار دسته ، حماسی، غنایی، تعلیمی، نمایشی

28- در ادبیات گذشته‌ی سرزمین ما، کدام نوع ادبی رواج و رونق چندانی
نداشته است؟ ادبیات نمایشی

29- اصلی‌ترین زمینه‌ی حماسه چیست؟ داستانی بودن

30- نام قهرمان ملی در «بهشت گم‌شده‌ی میلتون» چیست؟ آدم

31- وجود سیمرغ، دیو سپید، عمر هزارساله‌ی زال … بیانگر کدام زمینه‌ی
حماسه است؟ خرق عادت

32- «خرق عادت» ؛ یعنی … : حوادثی که با منطق و تجربه‌ی علمی سازگاری
ندارد.

33- دوعامل‌جدایی‌ناپذیر منظومه‌های‌حماسی را نام‌ببرید؟وزن‌وآهنگ

34- منظور از «بی‌بها چرم آهنگران» چیست؟ درفش کاویانی

35- «قیام کاوه» با کدام نهضت عدالت‌خواهانه قابل مقایسه است؟ انقلاب
فرانسه

36- «ضحّاک» در اوستا چگونه موجودی است؟ سه پوزه‌ی سه سر شش چشم

37- «شماریت با من بباید گرفت» ؛ یعنی … : باید به من حساب پس بدهی.

38- در اساطیر ایران، مار مظهری است از … : اهریمن

39- «بدرید و بسپرد محضر به پای» ؛ یعنی : … : استشهاد نامه‌ را پاره
کرد و زیر پا انداخت

40- «براندیشیدن» در مصراع «نه هرگز براندیشم از پادشا» به چه معنی است؟
ترسیدن

41- مصراع«ببارید چون‌ژاله ز ابرسیاه/ کسی را نبد بر زمین‌جایگاه» معادل
کدام ضرب‌المثل است؟ جای‌سوزن انداختن‌نبود.

42- در ابیات زیر به ترتیب چه کسانی معرفی شده اند؟

منم پور آن نیک‌بخت آبتین            که بگرفت ضحاک ز ایران زمین

وز این دختر شاه هاماوران              پر اندیشه پشتی به دیگر کران

یکی بی زبان مرد آهنگرم                 ز شاه آتش آید همی بر سرم

منی کرد آن شاه یزدان شناس         ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس

فریدون – سودابه – کاوه
–جمشید

43- در ابیات زیر کلمات مشخص شده بر چه زمینه ای از حماسه اشاره شده است؟

به جمشید بر گوهر افشاندند
مرآن روز را روز نو خواندند

چو دید آن درفشان درفش مرا           به گوش آمدش بانگ رخش مرا

به ایوان خرامید و بنشت شاد               کلاه کیانی به سر بر نهاد

 به زمینه ی ملّی حماسه

درس چهارم : درآمدی بر ادبیات غنایی

لغت

1- «غِنا» ؛ یعنی … : نغمه،‌ سرود و آواز خوش

2- «توسنی» ؛ یعنی … : سرکشی و عصیان

3- معادل «غِنا» در زبان‌های اروپایی چه واژه‌ای است؟ لیریک

املاء

4- کدام واژه در عبارت «عرفان و اصطلاحات صوفیه با پیش‌گامی سنایی به
حوضه‌ی غزل راه می‌یابد.» نادرست است؟ حوزه‌ی

تاریخ ادبیات

5- شروع شعر عاشقانه‌ی فارسی چه قرنی است؟ قرن چهارم

6- «رابعه‌ی قزداری» شاعر چه قرنی است؟ قرن چهارم

7- در شعر غنایی شاعر چه چیزی را موضوع کار خود قرار می‌دهد؟‌خویشتن
خویش را

8- وسیع‌ترین افق معنوی و عاطفی در شعر فارسی متعلق به کدام نوع شعر
است؟ شعر غنایی

9- در شعر حافظه، مسائل اجتماعی چگونه مطرح شده است؟ براساس «من» گسترده
و اجتماعی شاعر

10- کدام شاعران قرن پنجم ،در سرودن شکل بلند شعر غنایی موفق بوده اند؟
عنصری ،فخرالدین اسد گرگانی ،عیوقی (غزل سرای)
– منوچهری (قصیده سرای)

آرایه‌های ادبی

11- مصراع «زهر باید خورد و انگارید قند» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد

درک مطلب و دانستنی‌های ادبی

12- داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی را با کدام نوع ادبی در ادب اروپا
برابر دانسته‌اند؟ شعر نمایشی

13- منظومه‌های منطق‌الطیر و مثنوی مولانا با چه بیانی نوشته شده است؟
تمثیلی

14- پس از مشروطه «من» شاعر … : اجتماعی‌تر و مردمی‌تر شده است.

15- اشعار غنایی معمولاً در چند شکل ظاهر می‌شوند؟ سه شکل بلند، متوسط،
کوتاه

16- معروف‌ترین شاعران «حبسیّه‌سرا» چه کسانی هستند؟ مسعود سعد، خاقانی،
فرخی یزدی

17- «سمک عیّار» تألیف کیست؟ فرامرزبن خداداد ارّجانی

18- نام دیگر کتاب «راحة الارواح» چیست و نویسنده‌ی آن کیست؟ بختیار
نامه، دقایقی مروزی

18- بیت «در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش‌ها گر کند خار
مغیلان غم مخور» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ عشق را خواهی که تا پایان بری /
بس که بپسندید باید ناپسند

19 –  مفهوم بیت «عشق دریایی کرانه ناپدید  کی توان کردن شنا ای هوشمند» چیست؟

مفهوم بیت تقابل عقل و عشق و نیز بی کرانگی عشق است.

درس چهارم :دریای کرانه ناپدید/ من
این همه نیستم

لغت

1- «زندیق» در عبارت «این پیر زندیق آمد.» یعنی … : ملحد، دهری، بی‌دین

2- «غیرت» ؛ یعنی … : حمیّت، ناموس‌پرستی

3- «دارضیف» ؛ یعنی … : مهمان‌خانه

املاء

4- در عبارت «سیاهی دیدم مقلول و مسلسل، من او را به ضیاء خود فرستادم.»
چند غلط املایی دارد؟ دو (مغلول، ضیاع)

تاریخ ادبیات

5- کتاب «کشف‌المحجوب» اثر کیست؟ علی بن عثمان جلّابی هجویری

6- نثر «کشف‌المحجوب» چگونه است و موضوع کتاب درباره‌ی چیست؟ نثر کتاب
روان و سلیس است (نثر مرسل) و موضوع کتاب در تصوف است.

7- درجمله‌ی «یکی‌آواز داد … » یکی چه نوع کلمه‌ای است؟ ضمیر مبهم

8- «را» در جمله‌ی «شیخ گفت مر مرید را» چه نوع کلمه‌ای است؟ حرف اضافه

9- جمله‌ی «این مرید را گفت : آن صندوق بیار.» چند فعل گذرا به مفعول
دارد؟ دو «گفت، بیار»

10- کلمه‌ی مشخص شده چه نوع کلمه‌ای است؟ «این خصومت چرا برانگیختی؟»
قید

درک مطلب

11- «من این‌همه نیستم» ؛ یعنی… : من‌شایسته‌ی این چیزها نیستم

12- معنی‌جمله‌ی«درزه‌هایی‌بیرون‌گرفت.»چیست؟بسته‌هایی‌بیرون‌آورد

13- منظور از «شیخ الحرمین» چیست؟ شیخ مکه و مدینه

14- «این غلام را در کار من کن» : یعنی … : این غلام را به خاطر من
آزاد کن.

15- «این غلام است حادی» ؛ یعنی … : این غلامی است که آواز و سرود می‌خواند.

16- مفهوم عبارت «به حیّی از احیای عرب فراز رسیدم» چیست؟ به قبیله‌ای
از قبایل عرب نزدیک شدم.

17- معنی عبارت «تو را بر همه‌ی چیزها حکم است» چیست؟ دستور تو بدون چون
و چرا پذیرفته است.

18- «مرا اکرام ضعیف را امیر بیامد تا با من موافقت کند.» ؛ یعنی … :
دستور تو بدون چون و چرا پذیرفته است.

19- واژه‌ی معادل «زنبیل باف» چیست؟ خوّاص

20- «رضی‌الله عنه» چه نوع جمله‌ای است؟ معترضه‌ی دعایی

21-در عبارت «آن مرید چون آن سخن شنید ،از غیرت ارات خود، قصد رجم آن
مرد کرد.» جمله دوم یعنی: …..: از شدت دلبستگی خواست آن مرد بدگو را سنگ زند.

22-مفهوم بیت«عشق او باز اندر آورم به بند/کوشش بسیار نامد سودمند
»چیست؟

عشق او مرا گرفتار کرد و کوشش بسیار برای رهایی از آن ثمری نداشت
(توانایی عشق و ناتوانی عاشق در برابر رهایی از آن)

درس پنجم  : مناظره‌ی خسرو با فرهاد

لغت

1- «تندیسگر» ؛ یعنی … : مجسمه‌ساز

2- «مناظره» به چه معنی است؟ گفت و گو کردن

3- «عاجز» ؛ یعنی … : ناتوان

املاء

4- املای درست واژه‌های «آفاغ، تَبع، آسوده‌گی» چگونه است؟ آفاق، طبع،
آسودگی

تاریخ ادبیات

5- مبتکر فن مناظره در ادب فارسی کیست؟ اسدی توسی

6- استادانه‌ترین مناظره‌های معاصر از کیست؟ پروین اعتصامی

آرایه‌های ادبی

10- مصراع «بگفت انده خرند و جان فروشند» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد

11- قافیه‌های بیت «بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟ / بگفت آن گه که باشم
خفته در خاک» چه آرایه‌ای را پدید آورده است؟ جناس

12- اگر در مصراع «بگفت از جان شیرینم فزون است» شیرین به دومعنا قابل‌درک
باشد، از چه آرایه‌ای استفاده‌شده است؟ ایهام

13- بیت «بگفتا عشق شیرین  بر تو چون است/بگفت از جان شیرینم فزون
است»چه آرایه هایی دارد؟ جناس تام – حس
آمیزی- ایهام

درک مطلب و دانستنی‌های درس

13- داستان‌خسرو وشیرین نظامی‌را چه ‌کسانی ‌تقلید کرده‌اند؟ امیرخسرو
دهلوی، وحشی ‌بافقی، عرفی‌شیرازی، وصاف شیرازی هاتفی

14- «دار ملک آشنایی» ؛ یعنی … : سرزمین عشق

15- مصراع «بگفت آشفته از مه دور بهتر» به کدام باور پیشینیان اشاره
دارد؟ گذشتگان بر این باور بوده‌اند که دیوانه چون در ماه نگاه کند،‌ دیوانه‌تر می‌شود.

16- در مصراع «بگفت از گردن این وام افکنم زود» منظور از این «وام»
چیست؟ سر

17- «بگفتا گر به سر یا بیش خشنود» : یعنی … : او گفت اگر با هدیه
گرفتن سر تو خشنود شود.

18- منظور از «جان» در مصراع «بگفت از جان صبوری چون توان کرد» کیست؟
معشوق

19- در بیت «به یاران گفت کز خاکی و آبی / ندیدم کس بدین حاضرجوابی»
منظوراز «آبی و خاکی» چیست؟ موجودات جهان

20- «فرهاد» در این مناظره نمونه‌ی چگونه انسانی است؟ انسان پاک باز و
خاکسار

 21- بیت «بگفتا رو صبوری کن در
این درد   بگفت از جان صبوری چون توان کرد
» به چه چیزی توصیه می کند؟ توصیه به صبوری می کند ،در حالی که برای عاشق صبر و
قرار ممکن نیست (بر صبر نداشتن عاشق دلالت می کند.)

22- – بیت «بگفتا رو صبوری کن در این درد   بگفت از جان صبوری چون توان کرد »به چه چیزی
دلالت می کند؟ به بی قراری و بی تابی عاشق و عجز او از صبوری دلالت می کند.

23- بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود ؟/بگفت از گردن این وام افکنم زود
» بر چه چیزی دلالت می کند؟ بر جان بازی در راه معشوق

درس ششم  : اکسیر عشق

لغت

1- «تعلّقات» ؛ یعنی … : دل‌بستگی‌ها

2- «اکسیر» به چه معنی است؟ هر چیز مفید و کم‌یاب، جوهری که ماهیت اجسام
را تغییر دهد و کامل سازد.

املاء

3- کدام کلمه در مصراع «همه بلبلان بمردند و نماند جز قرابی» نادرست
نوشته شده است؟ غرابی

تاریخ ادبیات

4- «سعدی» شاعر کدام قرن است؟ قرن هفتم

5- بیت «از در درآمدی و من از خود به در شدم / گویی کز این جهان به جهان
دگر شدم» بیت نخست یک شعر ده‌بیتی است، قالب این شعر چیست؟ غزل

آرابه‌های ادبی

6- «اکسیرعشق» و «کمند نظر» چه آرایه‌ای دارند؟ تشبیه

7- در مصراع «عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی» واژه‌ی نگردد چه آرایه‌ای
دارد؟ ایهام

8- مصراع «گوشم به راه، تا که خبر می‌دهد ز دوست» چه آرایه‌ای دارد؟
کنایه، گوش به راه بودن،‌انتظار کشیدن

درک مطلب و دانستنی‌های درس

9- «سر آن ندارد» ؛ یعنی … : قصد ندارد

10- «برآمدن» در مصراع «دل من نه مرد آن است که با غمش برآید» به چه
معنی است؟ مقابله کردن

11- مصراع «مهرم به جان رسید و به عیّوق برشدم» ؛ یعنی … : به مدد
گرمای عشق تو به والاترین مرتبه رسیدم.

12- بیت «او را خود التفات نبودی به صید من / من خویشتن اسیر کمندنظر
شدم» بیانگر کدام‌امر درباره‌ی عاشق و معشوق است؟

13- بیت «با صد هزار جلوه برون آمدی که من / با صدهزار دیده تماشا کنم
تورا» با کدام بیت غزل «اکسیر عشق» ارتباط معنایی دارد؟ تا رفتنش ببینم و گفتنش
بشنوم / از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم .

14- «ا زخود به در شدن» ؛ یعنی … بی‌خود شدن

15-سعدی در  بیت «او را خود
التفات نبودی به صید من /من خویشتن اسیر کمند نظرشدم» چه نظری درباره ی عاشق دارد؟
عاشق به اختیار خود به دام معشوق افتاده است.

16-در بیت «چون شبنم اوفتاده بدم پیش افتاب/ مهرم به جان رسید و به
عیّوق برشدم»عشق سبب چه چیزی دانسته شده است؟عشق سبب کمال و اعتلای عاشق دانسته
شده است

17- مفهوم بیت «گوشم به راه تا که
خبر دهد ز دوست/صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم» چیست؟ من انتظار می کشیدم
کسی خبری از یار به من بدهد که ناگهان یار خودش آمد و من از دیدار او بی هوش و بی
خبر ماندم .

درس هفتم : بهار عمر

درس هشتم  : مجنون و…

لغت

1- «ناوک» ؛ یعنی … :‌نوعی تیر کوچک

2- در مصراع «دل مجنون ز شکّر خنده، خون است» واژه‌ی مشخص شده به چه
معنی است؟ خنده‌ی شیرین

املاء

3- در مصراع «به هر جزئی ز حسن او قسوری است» کدام واژه نادرست نوشته
شده است؟ قصوری

تاریخ ادبیات

درک مطلب و دانستنی‌های درس

4- بیت «اگر در دیده‌ی مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی» ؛ یعنی
… : از دریچه‌ی چشم مجنون اگر همه‌چیز را نگاه کنی جز خوبی لیلی چیزی نخواهی
دید.

5- در مصراع«بگفت از گردن این وام افکنم زود»از مناظره خسرو با فرهاد
«وام از گردن افکندن »یعنی:  جان را نثار
کردن

درس   نهم و دهم  : سپیده‌ی آشنا / قلب
مادر

لغت

1- «تهجّد» ؛ یعنی … : شب‌زنده‌داری

2- «می‌خواستند حضیضی بیابند.» حضیض؛ یعنی … : نشیب، پستی

3- «رعب‌آور» در عبارت «سکوتی رعب‌آور همه‌جا را فراگرفته بود.» کدام
معنی را دارد؟ ترسناک

4- «چندشناک» ؛ یعنی … : نفرت‌انگیز

املاء

5- عبارت «دیشب پس از امضای تومار عشق و فداکاری به نیایش فرو رفتند.»
کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ طومار

6- املای چندواژه نادرست است؟ «موهش،پرغوغا، ‌صُخره،‌ مظهر»: دو واژه (
موحش، سُخره)

تاریخ ادبیات

7- کتاب «ادبیات و تعهد در اسلام» اثر کیست؟ محمدرضا حکیمی

8- عمده نوشته‌های «محمدرضا حکیمی» در چه زمینه‌ای است؟ زمینه‌ی مسائل
دینی و اعتقادی

9- سراینده ی «قطعه قلب مادر » کدام شخصیت است؟ایرج میرزا(آزاد1390)

آرایه‌های ادبی

10- عبارت «ماه این مشعل آسمانی هر شب به کردار روزانه‌ی انسان‌ها خیره‌خیره
می‌نگرد.» چه آرایه‌ای دارد؟ تشخیص

11- «مشبه‌به» عبارت «ستارگان مانند چراغ نیم‌مرده‌ی شبانان بودند.»
کدام است؟ چراغ نیم‌مرده

12- بیت «داد معشوقه به عاشق پیغام / که کند مادر تو با من جنگ» نخستین
بیت یک شعر است، «قالب» شعر چیست؟ قطعه

درک مطلب و دانستنی‌های درس

13- شعر «قلب مادر» از چه زبانی ترجمه شده است؟ زبان آلمانی

14- منظور از «دیشب و امشب» در عبارت «دیشب تاریخ بشریت چنین شهیدانی
نداشت و امشب آنان درگذرگاهش خفته‌اند» چیست؟ دیشب : شب عاشورا، امشب : شب شام
غریبان .

15- «همه، تالیان قرآن و سحرکوشان در عبادت، یعنی … بودند.» همگی
تلاوت کنندگان قرآن و شب‌زنده‌داران برای عبادت بودند.

16- «چهره‌پرچین‌کردن» ؛ یعنی … : اخم کردن

17- عبارت «شاعری است با زبانی چالاک و بیانی گرم و زنده و پوینده» وصف
کدام شاعر است؟ ایرج میرزا

درس یازدهم : کیش مهر / سرود عشق

لغت

1- «بهل» درمصراع«بهلِ گر بگیرندبیکارها» کدام معنی را دارد؟بگذار

2- «بادبام»درمصراع«درد پرده‌ی‌غنچه را بادبام»؛یعنی … : بادبامدادی

2- در مصراع «مهین مهرورزان که آزاده‌اند …» کلمه‌ی مشخص شده به چه
معنی است؟ بزرگ، بزرگ‌ترین

املاء

5- املای کدام ترکیب نادرست است؟ «غرق بطالت، گفتار ناثواب، غم‌هجران» :
گفتار ناصواب

تاریخ ادبیات

6- تفسیر ارزشمند«المیزان»، اثر کیست؟ علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

7- کتاب «چهل حدیث» اثر کیست؟ امام‌خمینی

آرایه‌های ادبی

8- مصراع «پیاپی بکشن جام و سر گرم باش» چه آرایه‌ای دارد؟ ایهام، سرگرم
باش دو معنا دارد : مشغول باش، گرم و پرنشاط باش.

9- «شاباش» در مصراع «بهاران که شاباش ریز سپهر» استعاره از چیست؟ باران

10- مصراع «برقصد به صدناز گلنارها» چه آرایه‌ای دارد؟ تشخیص

11-در بیت زیر کدام واژه دارای آرایه ی «ایهام» است؟

«کشیدند در کوی دل دادگان/ میان دل و کام دیوارها»     کام

واژه کام می تواند دو معنا داشته باشد 1-آرزو     2-دهان

درک مطلب و دانستنی‌های درس

12- منظور شاعر از «دل افگارها» در بیت «به شادی و آسایش و خواب و خور /
ندارند کاری دل افگارها» کیست؟ عاشقان، دل‌سوختگان طریق عشق

13- در مصراع «کشد رخت، سبزه به هامون و دشت» رخت کشیدن ؛ یعنی … :
رفتن

14- «بکش جام در بزم می‌خوارها» ؛ یعنی … : در مجلس عاشقان و عارفان،
شراب عشق الهی را بنوش.

15- «بهل گر بگیرند بیکارها» ؛ یعنی … : بگذار بی‌خبران خرده بگیرند.

16- در بیت «پرستش به مستی است در کیش مهر / برون‌اند زین جرگه،
هشیارها» شاعر کمال پرستش را در چه می‌داند؟ مستی

17- بیت «پرستش به مستی است در کیش مهر / برون‌اند زین جرگه، هشیارها»
تقابل چه چیزی را مطرح می کند؟ تقابل عشق و عقل

درس چهاردهم : رباعی و دوبیتی دیروز و
امروز

لغت

1- «نشتر» ؛ یعنی … : آلتی تیز و برنده، رگ‌زن

2- «فردا» در مصراع «چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند… » کدام معنی را
دارد؟ روز قیامت

3- «رُستن» ؛ یعنی … : روییدن

4- «آیو» در مصراع «مکن کاری که بر پا سنگت آیو» به چه معنی است؟ آید

تاریخ ادبیات

5- «رباعی» چگونه شعری است؟ از چهار مصراع تشکیل شده است و وزن «لاحول
ولا قوة الا بالله» را دارد.

6- تفاوت «رباعی» و «دوبیتی» در چیست؟ رباعی با هجای بلند آغاز می‌شود،
اما دوبیتی با هجای کوتاه و دیگر این که دوبیتی به زبان محلی است.

7- معروف‌ترین‌شاعری‌که رباعی‌سروده‌است،کیست؟ خیام نیشابوری

8- دوبیتی‌های کدام‌شاعر معروف و مشهور است؟ باباطاهر همدانی

آرایه‌های ادبی

9- کدام ترکیب «تشبیه» است؟ «رگ روح، شبنم عشق. شاخسار بوستان» : شبنم
عشق

10- مصراع «از شبنم عشق خاک آدم گل شد» چه آرایه‌ای دارد؟ تلمیح، تشبیه،
مراعات نظیر

11- درمصراع«کویرم، دستم‌از هرچیزخالی‌است»کدام‌واژه «تشخیص» دارد؟ کویر

درک مطلب

12- شاعر در مصراع «بس فتنه و شور در جهان حاصل شد» به چه امری اشاره می‌کند؟
جهان به جنبش و حرکت درآمد. (بعد از آفرینش است).

13- بیت «چوفردا نامه‌خوانان نامه خوانند / تو را از نامه‌خواندن ننگت
آیو» ؛ یعنی … : روزقیامت که به اعمال‌بندگان رسیدگی‌می‌کنند، تو از کارنامه‌ی
اعمال خود شرمگین خواهی بود.

14- معنی مصراع «پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی» چیست؟ دقت کن که از
روی بی‌اعتنایی و خواری پای خود را به سر سبزه‌ها نگذاری

15- منظور شاعر از «لاله‌ی پرپر» در بیت «بیا گم کرده‌ی دیرین خود را /
سراغ از لاله‌ی پرپر بگیریم» کیست؟ شهید

16- در مصراع «بیا ای دل از این جا پر بگیریم …» منظور از «این‌جا»
چیست؟ این جهان

17- مفهوم «غم»در بیت «دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد/جز غم که هزار
آفرین بر غم باد» چگونه است؟غم  مفهومی
واحد دارد ،یعنی شاعر غم را پذیراست و آن را برای انسان لازم می داند و به تأیید
آن می پردازد .

درس پانزدهم : ادبیات تعلیمی / پرورده
گوبی

لغت

1- «ژاژخایان» ؛ یعنی … : بیهوده‌گویان.

2- «زبان درکشیدن» در مصراع «زبان درکش ای مرد بسیاردان» کدام معنی را
دارد؟ سکوت کردن

3- در مصراع «چراگوید آن چیز در خفیه، مرد» واژه‌ی مشخص شده به چه معنی
است؟ مخفیانه

4- «شهربند» ؛ یعنی … : زندانی

املاء

5- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «انحطاط جوامع ـ خلاقیت و ابتکار ـ
مرهله‌ی ابتدایی» : مرحله‌ی ابتدایی

تاریخ ادبیات

6- «نصاب الصبیان» اثر کیست و موضوع آن چیست؟ ابونصر فراهی، تعلیم لغت

7- موضوع کدام کتاب در صرف و نحو عربی است؟ الفیه‌ی ابن مالک

8- اثر «حاج ملاهادی سبزواری» در فلسفه و الهیات چه نام دارد؟ منظومه

9- کتاب‌های«سرودزندگی‌ومنظومه‌ی‌فن‌شعر» اثر کیست؟ لانگفلو، بوالو

10- در ادبیات ملل چند نوع شعر تعلیمی یافت می‌شود؟ دو نوع

آرایه‌های ادبی

11- مصراع «اگر پای در دامن آری چو کوه» چه آرایه‌ای را دارد؟ کنایه

12- کدام واژه در مصراع «که بیند که شمع از زبان سوخته است» مجاز است؟
زبان

13- در بیت «صد انداختی تیر و هر صد خطاست/ اگر هوشمندی یک انداز و
راست» کدام دو واژه «تضاد» دارند؟ خطا، راست

14- مفهوم مصرع«اگر در دامن آری چو کوه » کنایه از چیست؟ گوشه گرفتن

درک مطلب و دانستنی‌های درس

14- «سرت ز آسمان در کشوه» ؛ یعنی … : مقام بلندی می‌یابی

15- مصراع «که فردا قلم نیست بر بی‌زبان» ؛ یعنی … : روز قیامت بی‌زبان
و لال از نظر گفتار بازخواست نمی‌شود.

16- ضرب المثل «گز نکرده پاره کردن» کدام مصراع را به‌خاطر می‌آورد ؟
نشاید بریدن نینداخته

17- «ده مرده گوی» ؛ یعنی … : کسی که به اندازه‌ی ده مرد سخن می‌گوید.

18- این بیت سعدی که« درون دلت شهربندست راز/نگر تا نبینددر شهر باز» به
چه امر مهمی توصیه می کند؟ توصیه بیت به رازداری انسان است.(شهربند:زندانی ،محبوس)

19- در بیت« درون دلت شهربندست راز/نگر تا نبینددر شهر باز» بر چه مطلبی
تأکید شده است؟ بر سکوت و راز پوشی

20- بیت «کم آواز هرگز نبینی خجل/جوی مشک بهتر که یک توده گل »بر چه
چیزی تأکید دارد؟بیت بر سکوت و کم سخنی تأکید دارد.

براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با مشاوران گروه سبزتماس حاصل فرماييد

هزينه تماس با مشاوران فعلا بصورت موقت کاملا رايگان است

021-56114689
021-56320522

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارت کنکور سراسری 96

کارت کنکور سراسری 96

تاریخ و نحوه دریافت کارت کنکور سراسری 96 برای کسب اطلاعات درباره کارت کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر ...