خانه / محصولات آموزشی سبز / دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93 همراه با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93 همراه با پاسخنامه

 

konkoor-arshad-93دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93 همراه با پاسخنامه

                                   کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد 93

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1101 – مجموعه زبان وادبيات فارسي
دانلود 1102 – مجموعه علوم جغرافيايي
دانلود 1103 – سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي
دانلود 1104 – مجموعه زبان عربي
دانلود 1105 – مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 1106 – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دانلود 1107 – مجموعه تاريخ
دانلود 1108 – مجموعه علوم اجتماعي
دانلود 1109 – فرهنگ وزبان هاي باستاني
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلماني و فرانسه
1110 – مجموعه زبان شناسي
دانلود 1111 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /1
دانلود 1112 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /2
دانلود 1113 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3
دانلود 1114 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4
دانلود 1115 – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /5
دانلود 1116 – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1117 – مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1118 – مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دانلود 1121 – مجموعه زبان انگليسي
دانلود 1122 – مجموعه زبان روسي
دانلود 1123 – مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود 1124 – مجموعه زبان الماني
دانلود 1125 – مجموعه مديريت جهانگردي
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 – مجموعه حقوق
دانلود 1127 – مجموعه ايرانشناسي
دانلود 1129 – زبان وادبيات اردو
دانلود 1130 – مجموعه علوم سياسي وروابطبين الملل
دانلود 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دانلود 1132 – مجموعه باستان شناسي
دانلود 1133 – مجموعه روانشناسي
دانلود 1134 – مجموعه حسابداري
دانلود 1137 – مطالعات زنان
دانلود 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
دانلود 1139 – مددكاري اجتماعي
دانلود 1140 – پژوهش علوم اجتماعي
دانلود 1142 – مجموعه مديريت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 – مجموعه محيطزيست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 – مجموعه مديريت اجرايي
دانلود 1152 – مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 1154 – مطالعات دفاعي -استراتژيك
دانلود 1155 – اطلاعات استراتژيك
دانلود 1156 – اماد
دانلود 1157 – مديريت بحران
دانلود 1201 – مجموعه علوم زمين
دانلود 1202 – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 – مجموعه شيمي
دانلود 1204 – مجموعه فيزيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 – مجموعه فوتونيك
دانلود 1206 – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
دانلود 1207 – اماروكاربردها
دانلود 1208 – رياضيات وكاربردها
دانلود 1209 – مجموعه علوم كامپيوتر
دانلود 1213 – زيست شناسي -علوم گياهي
دانلود 1214 – زيست شناسي -علوم جانوري
دانلود 1215 – محيطزيست دريا
دانلود 1216 – مجموعه زيست شناسي دريا
دانلود 1217 – علوم دريايي واقيانوسي /فيزيك دريا/
دانلود 1218 – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
دانلود 1219 – مجموعه علوم شناختي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 – مجموعه مهندسي برق
دانلود 1253 – مجموعه مهندسي نفت
دانلود 1255 – مجموعه مهندسي پليمر
دانلود 1256 – مجموعه مهندسي معماري كشتي
دانلود 1257 – مهندسي شيمي
دانلود 1259 – مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 1260 – مهندسي صنايع
دانلود 1262 – مديريت درسوانح طبيعي
دانلود 1263 – مهندسي نقشه برداري
دانلود 1264 – مجموعه مهندسي عمران
دانلود 1266 – مجموعه دريانوردي
دانلود 1267 – مجموعه مهندسي مكانيك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 – مجموعه مهندسي معدن
دانلود 1272 – مجموعه مهندسي مواد
دانلود 1273 – نانوفناوري -نانومواد
دانلود 1276 – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 – مجموعه مهندسي كامپيوتر
دانلود 1279 – مجموعه مهندسي هوافضا
دانلود 1283 – مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
دانلود 1284 – مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
دانلود 1285 – مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي
دانلود 1286 – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
دانلود 1287 – مهندسي طراحي محيطزيست
دانلود 1288 – مديريت نساجي
دانلود 1289 – مهندسي فراوري وانتقال گاز
دانلود 1290 – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
دانلود 1292 – مهندسي ايمني وبازرسي فني
دانلود 1293 – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
دانلود 1294 – مجموعه ايمني صنعتي
دانلود 1301 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
دانلود 1302 – مجموعه مهندسي كشاورزي اب
دانلود 1303 – مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
دانلود 1304 – مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
دانلود 1305 – مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
دانلود 1306 – مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
دانلود 1307 – مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري
دانلود 1308 – مهندسي كشاورزي -علوم خاك
دانلود 1309 – مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور
دانلود 1310 – مهندسي توليدات گياهي
دانلود 1311 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات
دانلود 1312 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب
دانلود 1313 – مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي
دانلود 1314 – مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
دانلود 1315 – مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
دانلود 1317 – مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست
دانلود 1319 – مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 1321 – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان
دانلود 1322 – مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 1323 – مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
دانلود 1324 – مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
دانلود 1325 – مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
دانلود 1326 – مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
دانلود 1327 – مديريت كشاورزي
دانلود 1328 – مهندسي فضاي سبز
دانلود 1350 – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
دانلود 1351 – طراحي شهري
دانلود 1352 – مجموعه معماري
دانلود 1353 – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
دانلود 1356 – نمايش عروسكي
دانلود 1357 – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
دانلود 1358 – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
دانلود 1360 – مجموعه هنرهاي موسيقي
دانلود 1361 – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
دانلود 1362 – طراحي صنعتي
دانلود 1363 – فرش
دانلود 1364 – طراحي پارچه ولباس
دانلود 1501 – انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 1502 – فيزيولوژي دامپزشكي
دانلود 1504 – بافت شناسي دامپزشكي
دانلود 1505 – باكتري شناسي دامپزشكي
دانلود 1506 – ايمني شناسي دامپزشكي
دانلود 1507 – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
دانلود 1508 – بهداشت ابزيان
دانلود 1509 – بيوشيمي باليني
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر چهارشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه براي كد رشته 1117 و 1118 – عصر پنجشنبه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – صبح جمعه
دانلود زبان فرانسه و زبان آلماني – عصر جمعه

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو همراه با پاسخنامه

دانلود کتاب معماری کامپیوتر بصورت PDF دانلود کتاب پاسخ معماری کامپیوتر بصورت PDF